Advies aanbestedingsexperts

Het advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts is niet bindend en dus geen vervanging van de civiele procedure bij de rechtbank. Na advies is een gang naar de rechter mogelijk. Hoe zal die zo’n advies beschouwen? Op 24 januari 2014 laat de recht-
bank Gelderland zich hierover uit in een procedure tussen de gemeente Zevenaar en BAM. De rechter overweegt dat het in het algemeen niet zo is dat een advies van de commissie in een civiele procedure maatgevend is en dat het slechts marginaal is te toetsen.

Het advies van de commissie is een geschrift waaraan in een civiele procedure vrije bewijskracht toekomt. Ofwel, de rechter kan er bij zijn afwegingen rekening mee houden. Een verplichting bestaat evenwel niet. Nu zou men kunnen denken dat de rechter aan een advies van de commissie niet veel waarde hecht. De rechter geeft echter ook aan dat de vrije bewijskracht onverlet laat dat betekenis kan toekomen aan de deskundigheid van de leden van de commissie en diens experts.

Bij de beoordeling volgt de rechter het advies van de commissie dat BAM in het gelijk stelde, omdat de gemeente het advies niet voldoende gemotiveerd heeft weerlegd. De rechter oordeelt dat het tegenover het gemotiveerde oordeel van de commissie op de weg van de gemeente had gelegen om, zo nodig met advies van een deskundige, het advies van de commissie te weerleggen. Hoewel een advies vrije bewijskracht heeft, lijkt de rechter het hier te beschouwen als een advies van een deskundige, zodat bij verweer mogelijk niet volstaan kan worden met het betwisten van de juistheid van het advies.

Hoeveel men moet doen om een advies van de commissie te weerleggen, zal afhankelijk zijn van het individuele geval. In onderhavige zaak betrof het een gecompliceerde statistische berekening van de invloed van de kwalitatieve aspecten van de inschrijving op de rangorde van de inschrijvingen, waarvoor de commissie twee deskundigen had benaderd. De gemeente dacht in kort geding te kunnen volstaan met eigen, niet deskundige beschouwingen over deze statistiek. Dat was onvoldoende.

In een latere uitspraak, 26 maart, bevestigt de rechtbank deze lijn. De juridische status van een advies van de commissie lijkt er derhalve een van vrije bewijskracht, die niet maatgevend is, maar waaraan wel de status van deskundigenadvies kan worden toegekend. De partij die in kort geding te maken krijgt met een voor haar negatief advies van de commissie, doet er goed aan hiermee rekening mee te houden bij het voeren van verweer.

K.M.J.A. Smitsmans