Bekwaamheid onderaannemer

Op 1 april heeft het Gerechtshof ’s Hertogenbosch een uitspraak gedaan over de mogelijkheid zich bij een aanbesteding te beroepen op de ervaring van onderaannemers.

Wat was er aan de hand? Het Havenschap Moerdijk heeft het facility management van de infrastructuur aanbesteed. Teneinde geldig te kunnen inschrijven, diende elke inschrijver referenties te overleggen waaruit blijkt dat hij ervaring heeft met het uitvoeren van opdrachten van vergelijkbare inhoud en omvang.

De referentie mocht ook betrekking hebben op ervaring van een onderaannemer, mits diezelfde onderaannemer beschikbaar is voor de uitvoering van het betreffende werk. De inschrijver was verplicht in de eigen verklaring opgave te doen van de onderaannemers die hij zou inzetten. Een van de inschrijvers, AAFM, heeft referenties ingediend van opdrachten die hij niet zelf heeft uitgevoerd, maar die zijn uitgevoerd door een onderaannemer. Het Havenschap heeft AAFM ongeldig verklaard omdat die onderaannemers niet (ook) in de eigen verklaring waren opgenomen. AAFM stelt dat hij wel degelijk geldig heeft ingeschreven, omdat de door haar ingediende referenties bestaan uit opdrachten die zij in zijn rol als opdrachtgever heeft gecoördineerd c.q. uitgevoerd en feitelijk heeft laten uitvoeren door onderaannemers. AAFM heeft zodoende geen opgave gedaan van onderaannemers omdat AAFM van mening is dat zij de referenties ook als blijk van haar eigen bekwaamheid zou mogen beschouwen.

In de procedure bij de voorzieningenrechter en voor het Hof stelt AAFM zich onder meer op het standpunt dat indien het havenschap verlangde dat hij zelf over de ervaring beschikte, het havenschap dit expliciet had moeten opnemen in de aanbestedingsstukken. Nu een dergelijk ‘zelf’ vereiste niet is gesteld, had AAFM niet op die grond mogen worden afgewezen. AAFM gaat er blijkbaar vanuit dat de afwijzing door het havenschap is gebaseerd op het ‘zelf’ vereiste. Naar de huidige stand van de jurisprudentie en de wetgeving mag een aanbestedende dienst dit ‘zelf’-vereiste niet meer stellen. Een aanbestedende dienst dient juist toe te laten dat onderaannemers door de inschrijver bij de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld, mits deze voldoende ervaren zijn en die ervaring vooraf (ten tijde van de aanbesteding) voldoende kan worden aangetoond door de inschrijver. Zowel de rechtbank als het Hof zijn van mening dat het havenschap niet heeft verlangd dat inschrijvers zelf over de vereiste ervaring beschikte.

K.M.J.A. Smitsmans