Algemene Voorwaarden

1. Paulussen Advocaten NV (hierna: de Vennootschap) is een naamloze vennootschap, die zich ten doel stelt de praktijk van advocaat uit te (doen) oefenen, bij welke uitoefening de Vennootschap zich kan laten bijstaan door personen die door haar bij de uitvoering van opdrachten worden ingeschakeld.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht, iedere aanvullende, gewijzigde en/of vervolgopdracht daaronder begrepen, die aan de Vennootschap wordt verleend behoudens voor zover bij de totstandkoming van een opdracht schriftelijk in andere zin is overeengekomen. Al de bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de aandeelhouders van de Vennootschap, van de bestuurders van de besloten vennootschappen die aandeelhouder in de Vennootschap zijn of zijn geweest, alsmede van al diegenen die in dienst, ten behoeve en/of in opdracht van de Vennootschap werkzaam zijn en/of zijn geweest.

3. Iedere opdracht wordt, met terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan, en te zijn aanvaard door de Vennootschap, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De plaats waar de opdracht wordt uitgevoerd is Maastricht.

4. Voor zover ten behoeve van de dienstverlening door de Vennootschap de inschakeling van een derde nodig is zal daarover zo mogelijk met de opdrachtgever overleg worden gepleegd. Bij het inschakelen van een derde zal de Vennootschap steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De Vennootschap is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derde namens de opdrachtgever te aanvaarden. De Vennootschap is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

5. Iedere aansprakelijkheid van de Vennootschap is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door de Vennootschap gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, met inbegrip van het eigen risico dat de Vennootschap in verband met die verzekering draagt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het door de Vennootschap in de desbetreffende zaak in het desbetreffende kalenderjaar in rekening gebrachte honorarium.

6. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

7. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever aan de Vennootschap honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd. De plaats waar betaling hiervan dient te geschieden, is Maastricht. Per de eerste dag van ieder nieuw kalenderjaar wordt het uurtarief verhoogd met ten minste de CPI-índex (alle huishoudens) over het voorafgaande kalenderjaar. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan één maand, tussentijds in rekening worden gebracht. De Vennootschap is gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Betaling van de declaraties van de Vennootschap dient te geschieden binnen 30 dagen na dagtekening of van een gelijkwaardig verzoek tot betaling. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente c.q. bij handelsovereenkomsten de wettelijke handelsrente. Indien de Vennootschap moet overgaan tot het nemen van invorderingsmaatregelen tegen een opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten van buitengerechtelijke incasso ten laste van de opdrachtgever. Deze worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom vermeerderd met de verschotten.

8. De Vennootschap kent een interne klachtenregeling ten behoeve van cliënten en neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Dat reglement voorziet in arbitrage, met dien verstande dat in bepaalde gevallen ook voor een uitspraak bij wege van bindend advies kan worden gekozen. Op eerste verzoek zal de Vennootschap over beide regelingen de nodige informatie aan de opdrachtgever verschaffen.

9. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en de Vennootschap is onderworpen aan het Nederlandse recht. Eventuele geschillen ter beslechting waarvan de onder 8 genoemde Geschillencommissie niet bevoegd is, zullen uitsluitend door de te Maastricht bevoegde rechter worden beslist.

10. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van alle personen, ook derden, die bij de uitvoering van enige opdracht ten behoeve van een opdrachtgever zijn ingeschakeld.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Limburg locatie Maastricht.