Verhalen bestuurlijke boete (Wet arbeid vreemdelingen) op aannemer toelaatbaar

31.12.2015

Een contractueel beding op grond waarvan een bestuurlijke boete -opgelegd vanwege overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav)- kan worden verhaald op de (onder)aannemer, is in beginsel toelaatbaar. Dit is de uitkomst van een recente procedure bij de Hoge Raad.

Achtergronden: vergunningplicht en ‘ketenaansprakelijkheid’

Op grond van de Wav is voor het inzetten van buitenlandse arbeidskrachten vaak een tewerkstellingsvergunning vereist. Tegen het overtreden van deze vergunningplicht wordt opgetreden met hoge bestuurlijke boetes. Die boetes kunnen worden opgelegd aan iedere schakel in de keten van opdrachtgever, aannemer en onderaannemer(s). Om het financiële risico voor de opdrachtgever te beperken, wordt in veel contracten een verhaalsbeding opgenomen, inhoudend dat de opdrachtgever het bedrag van een aan hem opgelegde boete kan verhalen op de (onder)aannemer.

Toelaatbaarheid verhaalsbeding

Over de toelaatbaarheid hiervan is discussie ontstaan. Onder meer was het de vraag of een verhaalsbeding afbreuk doet aan de doelstellingen van de (boetemogelijkheid in de) Wav, zijnde het creëren van een eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor het naleven van de Wav en het geven van een financiële prikkel aan de opdrachtgever om voor die naleving te zorgen. Dan zou een verhaalsbeding ingevolge art. 3:40 BW (ver)nietig(baar) kunnen zijn vanwege strijd met de wet of de openbare orde.

De Hoge Raad heeft met de uitspraak van 11 december 2015 (ECLI:NL:HR:2015:3568) duidelijkheid gegeven: een verhaalsbeding is in beginsel toelaatbaar. De Hoge Raad oordeelt dat ook met een verhaalsbeding de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor het naleven van de Wav intact blijft en dat -onder meer- geen sprake is van het ontlopen van een boete. Daarnaast is naar het oordeel van de Hoge Raad met een verhaalsbeding nog steeds sprake van een financiële prikkel, zij het dat die prikkel (indirect) meer wordt geconcentreerd bij een lagere schakel in de keten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Ralf Vlecken via 043 – 321 66 40 of r.vlecken@paulussen.nl.

Nieuws Overzicht