Revolutie met Recht / Revolution Justified


Auteur: Roger Cox
Sectoren: Energie en klimaat

Roger Cox schetst in zijn boek ‘Revolutie met recht’ het beeld over de machtige wereld van de fossiele energie en haar ankers in de wereldeconomie, over klimaatverandering als een overweldigende niet te stuiten natuurkracht en over een wereldpolitiek die de touwtjes niet meer in handen heeft. Elke vorm van geruststellende twijfel of ontkenning over deze […]

Lees meer

Klimaat, veiligheid en het recht

Publicatiedatum: 15.01.2016
Auteur: Roger Cox
Sectoren: Energie en klimaat
Specialisaties: Milieurecht Energierecht

Wetenschappelijke rapporten onderstrepen de gevaren, het veiligheidsrisico en de conflictgevoeligheid van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering. Klimaatgevolgen zoals overstromingen, langdurige droogtes en extremere weersbeelden bedreigen het leven en het welzijn en creëren een verhoogd risico op sociale en politieke instabiliteit. Deze gevaren en risico’s blijken aanknopingspunten te bieden voor juridische interventie.  Op 24 juni […]

Lees meer

A climate change litigation precedent

Publicatiedatum: 04.11.2015
Auteur: Roger Cox
Sectoren: Energie en klimaat
Specialisaties: Energierecht

Op woensdag 24 juni 2015 heeft de rechtbank in Den Haag uitspraak gedaan in de klimaatzaak en werd baanbrekend vonnis gewezen waarin de Staat der Nederlanden werd veroordeeld tot forse aanscherping van haar klimaatbeleid  De juridische strijd ging om de vraag of de Nederlandse Staat, bijvoorbeeld jegens Urgenda, in juridisch opzicht verantwoordelijk is voor de Nederlandse uitstoot […]

Lees meer

Oproeping van alle stemgerechtigden in een procedure tot vernietiging van besluiten van organen van de VvE (en verplichting tot verstrekking van adressen door de VvE)

Publicatiedatum: 16.09.2015
Auteur:
Sectoren: Bouw en vastgoed
Specialisaties: Appartementsrecht

Op grond van art. 5:130 Burgerlijk Wetboek (BW) in combinatie met art. 2:15 BW kan iedereen die een redelijk belang daarbij heeft aan de kantonrechter verzoeken een besluit van een orgaan van een VvE te vernietigen, bijvoorbeeld wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid of wegens strijd met de wettelijke of statutaire bepalingen die de […]

Lees meer

Timesharing op Aruba, 25 jaar later.

Publicatiedatum: 30.11.2014
Auteur:
Sectoren: Bouw en vastgoed
Specialisaties: Appartementsrecht

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in E.Witjes, V. van Bogaert, C. Bollen (red.), E Hofi di Ley (jubileumbundel Universiteit van Aruba) Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2014, p. 269-281. Begin jaren negentig van de vorige eeuw gaf ik aan de toen nog piepjonge universiteit van Aruba een lezing over timesharing van onroerend goed. Deze wijze van […]

Lees meer

Klimaatverandering dreigt gemeenten van regen in drup te doen landen

Publicatiedatum: 06.06.2014
Auteur: Roger Cox
Sectoren: Energie en klimaat

Drie dagen extreme regenval in de Balkan heeft meer dan een miljoen mensen hard getroffen en ongeveer 100.000 huizen en andere gebouwen onbruikbaar gemaakt. Naast veel leed is de schade enorm. Verzekeraars zullen tot uitkering van aanzienlijke schadepenningen worden aangesproken. De gebeurtenissen zijn onderdeel van een trend die verzekeraars al langere tijd zorgen baart: door […]

Lees meer

The Liability of European States for Climate Change

Publicatiedatum: 01.06.2014
Auteur: Roger Cox
Sectoren: Energie en klimaat
Specialisaties: Energierecht

According to climate science and the 195 signatory States to the UN Climate Convention, every emission of anthropogenic greenhouse gases contributes to climate change. Furthermore, they hold that a two degree Celsius rise of Earth’s average temperature is to be considered as a dangerous climate change to mankind and all of the world’s ecosystems. Using […]

Lees meer

Nogmaals: Uitleg van de akte van splitsing

Publicatiedatum: 21.05.2014
Auteur:
Sectoren: Bouw en vastgoed
Specialisaties: Appartementsrecht

Het Nederlandse appartementsrecht vindt zijn oorsprong in de behoefte die gedurende en na de tweede wereldoorlog in Nederland bestond aan de mogelijkheid om eigendom van gedeelten van gebouwen voor overdracht vatbaar te maken en zo eigendom van “flats” te faciliteren. Gedurende de tweede wereldoorlog werden immers grote delen van Nederlandse steden door bombardementen vernield. Bovendien […]

Lees meer

Is de staat aansprakelijk voor klimaatverandering?

Publicatiedatum: 01.02.2014
Auteur: Roger Cox
Sectoren: Energie en klimaat
Specialisaties: Energierecht

Auteurs: Mr. J.M. van den Berg en mr. R.H.J. Cox “Unless we take action on climate change, future generations will be roasted, toasted, fried and grilled” aldus de voorzitter van het Internationaal Monetair Fonds in 2013 over klimaatverandering. Deze niet mis te verstane waarschuwing volgt op een lange reeks aan wetenschappelijke vaststellingen dat de hoeveelheid […]

Lees meer

Ingebruikgeving van gemeenschappelijke gedeelten in een appartementensplitsing

Publicatiedatum: 23.01.2014
Auteur:
Sectoren: Bouw en vastgoed
Specialisaties: Appartementsrecht

Het komt in de praktijk veelvuldig voor dat een vereniging van eigenaars (hierna: ‘VvE’) gedeelten die binnen een appartementensplitsing voor gemeenschappelijk gebruik zijn bestemd, aan één appartementseigenaar of een derde in exclusief gebruik geeft. Met grote regelmaat leidt dit tot conflicten binnen de VvE, omdat andere appartementseigenaars zich niet met een zodanige ingebruikgeving kunnen verenigen. […]

Lees meer

Machtsoverwicht in de vereniging van eigenaars

Publicatiedatum: 13.06.2013
Auteur:
Sectoren: Bouw en vastgoed
Specialisaties: Appartementsrecht

In het maatschappelijk verkeer komt het zeer regelmatig voor dat van de partijen tussen wie een rechtsverhouding bestaat, de ene een sterkere positie heeft dan de andere. Deze situatie doet zich in allerlei varianten in allerlei rechtsgebieden voor. De consument heeft ten opzichte van zijn electriciteitsleverancier nauwelijks onderhandelingsmogelijkheden, de groot-aandeelhouder heeft een doorslaggevende stem in […]

Lees meer

Diensten van algemeen economisch belang en staatssteun

Publicatiedatum: 03.06.2013
Auteur: Bert Lejeune
Sectoren: Overheid en non-profit
Specialisaties: Staatssteun

Auteurs: mr. M.J.J.M. Essers en mr. H.C. Lejeune De uitvoering van economische diensten ten behoeve van burgers die een overheid van een lidstaat in het algemeen belang vindt, zoals afvalinzameling, ambulancevervoer of het beheer van openbare parkeergarages, kan door haar soms worden overgelaten aan de markt. Vaak zijn dan wel overheidsmaatregelen (sturing, financiering) nodig om […]

Lees meer

Appartementsrecht in combinatie met erfpacht maakt herontwikkeling van binnenstedelijke gebieden mogelijk

Publicatiedatum: 26.01.2012
Auteur:
Sectoren: Bouw en vastgoed
Specialisaties: Appartementsrecht

In binnenstedelijke gebieden bevinden zich vaak markante leegstaande gebouwen, die voorheen door post, kerk of overheid werden gebruikt. Deze gebouwen zijn door de hoge grondprijzen momenteel moeilijk te herontwikkelen. Tijdens het door de Stichting Fundatie Bachiene op 19 januari 2012 aan de Universiteit Nijenrode gehouden symposium “Vastgoedfinanciering in woelige tijden” betoogde VvErecht-redacteur Roel Mertens dat […]

Lees meer

Procesbevoegdheid van VvE’s en individuele appartementseigenaars bij gebreken in nieuwe appartementsgebouwen

Publicatiedatum: 07.09.2012
Auteur:
Sectoren: Bouw en vastgoed
Specialisaties: Appartementsrecht

Door mr. M.C.E. van der Vleuten en prof. mr. R.F.H. Mertens* [1] In de praktijk komt het veelvuldig voor dat een aannemer of projectontwikkelaar [2] een appartementsrecht verkoopt in een nog te bouwen gebouw. Daartoe wordt dan een koop-/aannemingsovereenkomst gesloten met de koper. Het (toekomstig) gebouw wordt vervolgens in appartementsrechten gesplitst en het door de […]

Lees meer

Markttoetreding door de overheden geregeld

Publicatiedatum: 31.08.2011
Auteur: Bert Lejeune
Sectoren: Overheid en non-profit
Specialisaties: Inkoop en aanbesteding

De (tijdelijke) regeling van – en het toezicht op marktactiviteiten door overheden: een uitdagende opgave. In maart 2011 is het Wetsvoorstel tot uitbreiding van de Mededingingswet (“Mw”) met gedragsregels voor de overheid (Wet Markt en Overheid of Wet M&O) aangenomen. De wet treedt in werking op een nog bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. De […]

Lees meer