Corona update 1 april 2020

01.04.2020

Duidelijkheid over de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW)

Het kabinet kondigde twee weken geleden de NOW-regeling aan die ter vervanging van de Werktijdverkorting wordt ingevoerd. Het doel van deze regeling is behoud van werkgelegenheid, niet alleen voor werknemers met een vast contract, maar ook voor werknemers met flexibele contracten. Bedrijven die als gevolg van de Corona-crisis (COVID-19 virus) vanaf 1 maart 2020 gedurende een periode van drie aaneengesloten maanden geconfronteerd worden met een omzetverlies van ten minste 20%, kunnen daarom aanspraak maken op een tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal 90%.

Gisteren heeft het kabinet een nadere uitwerking van de NOW-regeling gepubliceerd.

De belangrijkste punten op een rij:

 • De NOW-regeling zal waarschijnlijk vanaf 6 april maar in ieder geval vanaf 14 april 2020 tot en met 31 mei 2020 aangevraagd kunnen worden via de website van UWV.
 • De tegemoetkoming in de loonkosten kan door werkgevers worden aangevraagd indien een omzetverlies van minimaal 20% wordt verwacht.
 • De omzetdaling moet zich voordoen over een aaneengesloten periode van drie maanden waarvan de startdatum op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020 ligt (meetperiode naar keuze van werkgever).
 • Voor de bepaling van het omzetverlies geldt in beginsel dat de omzet in de meetperiode wordt vergeleken met de omzet over het hele jaar 2019 gedeeld door vier.
 • Indien sprake is van groep van rechtspersonen of een concern, dan geldt het omzetverlies op concernniveau. Er wordt dus niet gekeken naar het omzetverlies van individuele rechtspersonen. De aanvraag dient evenwel te worden gedaan door de rechtspersoon die de formele werkgever is.
 • Bij 100% omzetverlies wordt 90% van de loonkosten gecompenseerd; bij een lager percentage omzetverlies wordt de loonkostensubsidie evenredig lager vastgesteld.
 • Voor de compensatie van de loonkosten wordt uitgegaan van het sociaalverzekeringsloon en geldt per individuele werknemer een maximum van € 9.538,- bruto per maand op fulltimebasis (tweemaal maximumdagloon).
 • Er wordt een toeslag van 30% op het SV-loon berekend voor bepaalde aanvullende lasten en kosten, zoals pensioenpremies, premies voor de werknemersverzekeringen en vakantiegeld.
 • De NOW-aanvraag wordt gedaan op basis van het verwachte omzetverlies.
 • Indien positief op de aanvraag wordt beslist, zal UWV een voorschot betalen van 80% van de loonkostentegemoetkoming, zoals deze wordt berekend op basis van het bij de aanvraag opgegeven verwachte omzetverlies en de loonsom over januari 2020. Het voorschot wordt betaald in drie termijnen, waarbij wordt gestreefd naar een eerste betaling binnen twee tot vier weken.
 • Achteraf wordt de definitieve tegemoetkoming vastgesteld, waarvoor in beginsel een accountantsverklaring vereist is. Bij de afrekening kan sprake zijn van een nabetaling of een terugvordering.
 • Tegen de beslissing van het UWV op de NOW-aanvraag staat bezwaar en beroep open.
 • De werkgever dient een controleerbare administratie te beheren. Tot vijf jaar na vaststelling van de loonkostentegemoetkoming, verleent de werkgever desgevraagd inzage in de administratie.
 • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen bij UWV aan te vragen voor zijn werknemers. Wordt deze verplichting geschonden, dan zal bij de vaststelling van de tegemoetkoming een correctie op de loonsom worden doorgevoerd waardoor de tegemoetkoming lager uitvalt.
 • Loonkosten van flexwerkers en oproepkrachten worden slechts gecompenseerd voor zover deze werknemers loon ontvangen en in dienst blijven gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
 • Werkgever heeft ten aanzien van de indiening van een NOW-aanvraag een informatieverplichting jegens de ondernemingsraad.
 • Of en, zo ja, onder welke voorwaarden de NOW-regeling wordt verlengd, zal vóór 1 juni 2020 bekend worden gemaakt.

Voor veelgestelde vragen en antwoorden over de NOW-regeling verwijzen wij naar de website van Rijksoverheid, klik op deze link.

Hebt u nog vragen of wenst u nadere ondersteuning, neem dan gerust contact op met uw reguliere contactpersoon binnen ons kantoor of neem telefonisch contact op via 043 321 66 40 of stuur een e-mail naar j.huppertz@paulussen.nl.

Nieuws Overzicht