Corona update 18 maart 2020

18.03.2020

Noodpakket aan nieuwe economische maatregelen waaronder Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) ter vervanging van Regeling Werktijdverkorting (WTV)

Het kabinet heeft op 17 maart 2020 een pakket nieuwe economische maatregelen genomen in verband met de uitbraak van het corona-virus (COVID-19).

In de eerste plaats gaat het om noodmaatregelen op het terrein van loonkosten en het inkomen van ZZP-ers. Wat de noodmaatregelen op het terrein van de loonkosten inhouden, leest u hierna.

Verder zijn er maatregelen genomen gericht op liquiditeitssteun. Het gaat dan onder meer om de mogelijkheid tot uitstel van betaling van belastingen voor ondernemers die door de coronacrisis liquiditeitsproblemen hebben of verwachten, het verzoeken van een verlaging van de voorlopige aanslag inkomensbelasting en vennootschapsbelasting, een noodloket waarbij een eenmalige gift kan worden aangevraagd voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen en de mogelijkheid voor ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties tot het gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling.

Een overzicht van deze nieuwe maatregelen vindt u hier

Al deze maatregelen zullen de komende periode nog worden uitgewerkt en gepreciseerd, waardoor er nog veranderingen kunnen plaatsvinden. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud 

Regeling werktijdverkorting ingetrokken

De uitbraak van het coronavirus heeft de afgelopen weken geleid tot een ongekend groot beroep op de regeling Werktijdverkorting (WTV) door werkgevers. Deze regeling is echter niet toegesneden op de ingrijpende gevolgen van de corona-uitbraak voor Nederlandse bedrijven en organisaties. Om die reden is de WTV ingetrokken.

Nieuwe tegemoetkomingsregeling

Ter vervanging van de WTV heeft het kabinet een tijdelijke tegemoetkomingsregeling geïntroduceerd, namelijk de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Deze tegemoetkomingsregeling geldt voor bedrijven van alle omvang, waardoor meer werkgevers kunnen rekenen op een financiële tegemoetkoming. Bovendien wordt het aanvraagproces sterk vereenvoudigd, zodat sneller op aanvragen kan worden beslist.

Wat houdt de tegemoetkomingsregeling in?

In beginsel dienen werkgevers het loon van hun werknemers volledig door te betalen. Via de nieuwe regeling kunnen zij een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. De tegemoetkoming staat los van werktijdverkorting en de werknemers hoeven geen beroep meer te doen op de WW. De tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten van werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft, zoals werknemers met een oproep- of nulurencontract. Daarnaast kunnen ook uitzendbedrijven een tegemoetkoming in de loonkosten van hun uitzendkrachten aanvragen.

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de terugval in omzet, maar maximaal 90% van de loonsom, indien 100% van de omzet wegvalt. Op basis van de aanvraag zal het UWV een voorschot betalen ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf zal worden vastgesteld wat de daadwerkelijke daling in de omzet is geweest, waarna een nabetaling of terugvordering kan volgen. Voor grote aanvragen zal een accountantsverklaring moeten worden overgelegd.

Voorwaarden tegemoetkomingsregeling

  • Er wordt ten minste 20% omzetverlies verwacht.
  • De omzetdaling is ingetreden op of na 1 maart 2020.
  • De werkgever zal géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aanvragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
  • De werknemers moeten in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode.
  • De omvang van het bedrijf is niet relevant.

Duur tegemoetkomingsregeling

De tegemoetkoming kan in ieder geval voor drie maanden aangevraagd worden. Vervolgens is er de mogelijkheid tot verlenging met nog eens drie maanden. Aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld.

Aanvragen tegemoetkomingsregeling

De aanvraag zal moeten worden ingediend bij UWV. Op dit moment is het nog niet mogelijk om een aanvraag in te dienen. De aanvraag zal echter met terugwerkende kracht kunnen worden ingediend. Omzetverlies vanaf 1 maart komt in aanmerking voor tegemoetkoming.

WTV reeds aangevraagd

Als u al een toekenning heeft gekregen voor werktijdverkorting, dan blijft deze vergunning van kracht. Lopende WTV-aanvragen worden beschouwd als ingediende aanvragen voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. Wel zal aanvullende informatie bij de indieners worden opgevraagd. Mogelijk hebt u reeds bericht van UWV ontvangen.

30%-regel premiedifferentiatie geldt (tijdelijk) niet in bepaalde sectoren

Als gevolg van de per 1 januari 2020 geldende premiedifferentiatieregeling betalen werkgevers een lage WW-premie voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd (niet zijnde oproepcontracten) en een hoge WW-premie voor flexibele arbeidsovereenkomsten (waaronder tijdelijke contracten en oproepcontracten). Op grond van deze regeling dienen werkgevers met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie af te dragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Deze verplichting kan nu tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is, zoals bijvoorbeeld in de zorg. Het kabinet zal een regeling uitwerken waarbij voornoemde verplichting wordt aangepast.

Uitstel tot 1 juli 2020 administratie ‘schriftelijke arbeidsovereenkomst’ premiedifferentiatie

De hiervoor genoemde premiedifferentiatieregeling bevat ook de verplichting voor werkgevers om een schriftelijke, door beide partijen ondertekende arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in de loonadministratie op te nemen. Voldoet de werkgever hier niet aan, dan is de hoge WW-premie (met terugwerkende kracht) verschuldigd. Voor de werknemers die uiterlijk op 31 december 2019 in vaste dienst waren, maar van wie de arbeidsovereenkomst nog niet op schrift was gesteld, gold tot 1 april 2020 een coulanceregeling. Vanwege de huidige corona-crisis zal het evenwel niet voor alle werkgevers mogelijk zijn om voor 1 april 2020 aan voornoemde administratieve verplichting te voldoen. Daarom is besloten om de coulanceregeling te verlengen tot 1 juli 2020.

Op dit moment staan wij onze cliënten bij met betrekking tot allerlei juridische vraagstukken in verband met de maatregelen vanwege het corona-virus (COVID-19). Hebt u vragen of wenst u ondersteuning, neem dan gerust contact op met uw reguliere contactpersoon binnen ons kantoor of neem telefonisch contact op via 043 321 66 40 of stuur een e-mail naar j.huppertz@paulussen.nl.

Nieuws Overzicht