Duurzaamheid & Mededinging

05.05.2021

Hot topic

Duurzaamheid is een onderwerp dat de volle aandacht heeft van ons kantoor. Regelmatig berichten wij hierover.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft duurzaamheid tot een speerpunt gemaakt. Dat blijkt wel uit het feit dat (i) de bestuursvoorzitter van de ACM vorige week op de GCE Connect conferentie een speech heeft gehouden over ‘Sustainability and Cooperation’, (ii) een maand eerder een artikel verscheen van de Chief Economist van de ACM in het boek ‘Competition law, climate change & environmental sustainability’ over duurzaamheid en de mededingingsregels, en (iii) eerder dit jaar een aangescherpte versie werd gepubliceerd van de concept Leidraad Duurzaamheidsafspraken (Leidraad). In dit artikel zullen wij hier aandacht aan besteden.

De ACM kondigde bovendien aan onderzoeken te zijn gestart naar misleidende duurzaamheidsclaims in onder meer de energiesector. De ACM heeft ruim 60 energieleveranciers aangeschreven om hun (misleidende) claims te controleren. Over dit onderzoek van de ACM (en de daarmee verband houdende Leidraad Duurzaamheidsclaims) zullen wij mogelijk in de toekomst berichten.

Visie ACM

Volgens de bestuursvoorzitter Martijn Snoep zou iedereen een bijdrage moeten leveren aan het behalen van de nieuwe Europese klimaatdoelen om ingrijpende klimaatveranderingen te voorkomen. Ook mededingingsautoriteiten zouden hun verantwoordelijkheid moeten nemen. De ACM ziet een snelle oplossing in het mededingingsbeleid van de Europese Unie (EU) die een grote impact kan hebben op de mogelijkheden die bedrijven hebben om gezamenlijk die doelen te behalen.

Het huidige beleid van de EU houdt in dat samenwerkingsovereenkomsten tussen bedrijven die een negatief effect hebben op de concurrentie alleen zijn toegestaan als consumenten volledig gecompenseerd worden door de voordelen die deze overeenkomsten opleveren. De ACM vindt dat de huidige beleidsinterpretatie (van de Europese Commissie) moet worden herzien voor overeenkomsten die milieuschade verminderen als de negatieve effecten op de concurrentie gecompenseerd worden door de milieuvoordelen voor de gehele samenleving. Het toestaan van zulke overeenkomsten zal bedrijven verder stimuleren om hun steentje bij te dragen aan het behalen van de klimaatdoelen.

Chief Economist Theon van Dijk benadrukt in zijn artikel dat het op economische gronden goed mogelijk is om ruimte te bieden aan samenwerking tussen bedrijven die bijdraagt aan bepaalde duurzame doelstellingen (zoals vermindering van CO2- uitstoot) voor de gehele samenleving.

De Leidraad geeft uitleg over de toepassing van het mededingingsrecht op duurzaamheidsafspraken tussen ondernemingen. De Leidraad laat enerzijds zien welke mogelijkheden marktpartijen hebben om duurzaamheidsafspraken te maken, en anderzijds waar de grenzen in het mededingingsrecht liggen.

Afstemming EU

Voor een eerlijk Europees speelveld is het noodzakelijk dat er een Europese leidraad komt die duidelijkheid biedt aan (vaak internationaal opererende) bedrijven die concurrentiebeperkende afspraken maken die de klimaatcrisis bestrijden. Niet alleen de ACM, maar ook de Europese Commissie gelooft dat een gezamenlijke aanpak nodig is. De Leidraad, maar ook het Technisch Rapport dat is opgesteld in opdracht van de ACM en de Griekse mededingingsautoriteit en dat de methoden bevat om de voordelen van de duurzaamheidsafspraken te onderbouwen, moeten bijdragen aan de verdere discussie over dit onderwerp in Europees verband.

Geen boetes – Wel overleg

De ACM geeft aan dat zij gedurende de discussie in Europa geen boetes zal opleggen wegens het maken van gezamenlijke afspraken als duidelijk is dat de bedrijven te goeder trouw de Leidraad hebben gevolgd. De ACM staat er ook voor open om met bedrijven te overleggen die het voornemen hebben om dergelijke afspraken te maken.

Voor meer informatie over dit onderwerp en de ruimte die er bestaat voor duurzaamheidsinitiatieven kunt u contact opnemen met één van onze specialisten Mededinging & Duurzaamheid via info@paulussen.nl of 043 – 321 66 40.

Nieuws Overzicht