Het ambtenarenrecht op de schop

14.09.2015

Er staat een wijziging van het ambtenarenrecht op stapel. Wat houdt die wijziging in en wanneer is het zo ver?

Het wetsvoorstel, dat eind september in de Eerste Kamer wordt behandeld, luidt “Wet normalisering rechtspositie ambtenaren” en beoogt te regelen dat de arbeidsrechtelijke situatie van ambtenaren overeen gaat komen met die van werknemer.

Voor ambtenaren geldt nu namelijk nog een bijzonder regime: zij vallen onder het bestuursrecht. Dit heeft te maken met de achtergrond van het werken voor de overheid, namelijk het dienen van het publiek belang. De gedachte was dat ambtenaren beschermd dienden te worden tegen de steeds veranderende politieke achtergrond waarvoor zij hun werk verrichten.

Werknemers vallen onder het civiel recht, namelijk het arbeidsrecht, opgenomen in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.
Met invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) is het verschil in het ontslagrecht voor werknemers en ambtenaren echter kleiner geworden en (mede) om die reden lijkt een verschillend regime voor ambtenaren en werknemers niet langer voor de hand te liggen.

Het voorstel houdt in hoofdzaak in, dat het publiekrechtelijke en eenzijdige karakter van de ambtelijke aanstelling en de eenzijdige vaststelling van arbeidsvoorwaarden worden vervangen door de tweezijdige arbeidsovereenkomst, waarop in de meeste gevallen een collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing is. Daarmee wordt ook de publiekrechtelijke rechtsbescherming tegen handelingen en besluiten ten aanzien van ambtenaren beëindigd. Rechtsbescherming zal nog slechts privaatrechtelijk van karakter zijn.

Het wetsvoorstel beoogt overigens niet een einde te maken aan het eigen karakter van het ambtenaarschap, noch aan de benaming ambtenaar. De Ambtenarenwet blijft bestaan, maar regelt enkel nog die onderdelen van de ambtelijke status, die nauw verbonden zijn met het bijzondere karakter van het werken bij de overheid.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. H. Amsing via email (h.amsing@paulussen.nl) of telefonisch 045-560 6000.

Nieuws Overzicht