Incassobureau moet consumenten volledig terugbetalen vanwege schending informatieverplichting

30.06.2023

 

Een consument moet voorafgaand en tijdens de dienstverlening weten hoeveel hem de opdracht uiteindelijk gaat kosten, althans hij moet in ieder geval in staat zijn om met de nodige voorzichtigheid zijn beslissing tot het verstrekken van de opdracht te nemen. 

Een drietal uitspraken tegen eenzelfde incassobureau laten zien dat het gevolg van het niet duidelijk informeren van de consument hierover de volledige terugbetaling van hetgeen door de consument is betaald kan zijn en het daarnaast nog betalen van een aanvullende schadevergoeding voor de misgelopen inkomsten van de consument.

De feiten

De cliënten van het incassobureau hebben zich via een digitaal formulier aangemeld. Daarin geven zij het incassobureau de informatie over de te innen vordering en accepteren zij de algemene voorwaarden. Het incassobureau accepteert de opdracht en informeert de cliënten over haar algemene voorwaarden door deze via een link mee te sturen.

In die algemene voorwaarden is over de te betalen prijs het volgende bepaald:

“3. Tarieven
a. Er worden voor dossiers geen basiskosten of dossierkosten in rekening gebracht indien deze niet verhaald zijn. Minnelijke incasso op basis van no cure, no pay.
b. Slechts na akkoord offerte en opdracht van de opdrachtgever zal Juristu gaan dagvaarden c.q. gerechtelijke incasso procedure starten.
4. Alle aanbiedingen, in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het geven of verstrekken van een opdracht, tenzij schriftelijk anders door Juristu Incasso vermeld. (…)

Aan de cliënt wordt het volgende in rekening gebracht:

 1. A. Dossierkosten € 45,- ex btw,
  B. Incasso- en/of administratiekosten of anderszins, welke aan de wanbetaler [dat wil zeggen: de debiteur van de cliënt, kntr] in rekening werden gebracht, met dien verstande dat deze kosten niet door de wanbetaler werden voldaan. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten bedragen dan:
  Factuurbedrag (zonder rente) Maximale incassokosten in percentages
  Over de eerste € 2.500* 15%
  Over de volgende € 2.500 10%
  Over de volgende € 5.000 5%
  Over de volgende € 190.000 1%
  Over het meerdere 0,5%
  * Er geldt een minimum van € 40. Dit betekent dat u voor rekeningen die lager zijn dan € 267 meer dan 15% incassokosten betaalt.
  D. Betaalde bedragen en voorschotten die Juristu Incasso ten behoeve van de incasso werkzaamheden aan derden heeft voldaan.
  E. Op vergoedingen berekent Juristu Incasso het gebruikelijke geldende BTW tarief.
  F. Werkzaamheden die niet vallen onder normale incassowerkzaamheden, zoals het voeren van onderhandelingen, het geven van adviezen, het voeren van een procedure etc. etc., zullen naar redelijkheid en billijkheid in rekening worden gebracht tegen een nader vast te stellen salaris met een minimum uurtarief van € 75,- ex btw per uur voor een junior jurist tot € 175,- per uur voor een senior jurist, eventueel te vermeerderen met kilometervergoedingen, welke dan geldende en door cliënt op te vragen bij Juristu. Geldend uurtarief per 2015, eventueel te verhogen met een jaarlijkse indexatie minimaal gelijk aan de inflatiefactor of verhogende tarieven overheidswege. Het begeleiden van een vonnis met samenwerking van een deurwaarder brengt Juristu Incasso 10% over het ontvangen geld in rekening, exclusief executiekosten.
  G. Bij een schikking of betalingsregeling van de vordering door Juristu/cliënt zal door Juristu Incasso een incassoprovisie van 10% van de vordering in rekening brengen bij de cliënt, welke per direct opeisbaar zijn bij cliënt, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen, vermeerderd met eventuele verhaalkosten.
  H. Bij het eenzijdig intrekken van de vordering door de cliënt zal door Juristu Incasso € 45,- dossierkosten in rekening brengen bij de cliënt vermeerderd met eventuele verhaalkosten evenals 10% van het gevorderde bedrag welke per direct opeisbaar zijn bij cliënt, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen.
  I. De vordering behandelen wij op basis van ‘No cure no pay’, bij een positief incasso-resultaat zullen wij 10% van de hoofdsom inhouden (Vorderingen vanaf € 2500,-).”

De cliënten betalen een voorschot aan het incassobureau en nadat de vordering op de wederpartij is verhaald, betaalt het incassobureau dit bedrag minus het nog aan haar verschuldigde bedrag aan de cliënten uit.

De cliënten zijn echter van mening dat zij het incassobureau niets zijn verschuldigd.

In één zaak betaalde het incassobureau de consument het verhaalde bedrag al terug nadat het tv programma “Mr. Frank Visser: wordt u al geholpen” werd ingeschakeld. Het betaalde voorschot wordt niet terug betaald.

Oordeel rechtbank

De kantonrechter beoordeelt in de zaken of het incassobureau in de algemene voorwaarden op duidelijke wijze aan de cliënten informatie heeft verschaft over de totale prijs van haar diensten. Dat is niet het geval.

De kantonrechter oordeelt hierover: “Zo is het uurtarief voor de werkzaamheden die niet vallen onder de “normale incassowerkzaamheden”, onduidelijk evenals de hoeveelheid werkzaamheden die mogelijk nodig is om de incasso opdracht uit te voeren. Een gerechtelijke incassoprocedure kan immers vooraf niet voorzienbare kosten met zich meebrengen. Dit moet vooraf duidelijk worden gemaakt, zodat de consument op basis daarvan de economische gevolgen die voor hem uit de overeenkomst voortvloeien kan inschatten. De enkele vermelding van een minimum uurtarief voor de te verlenen juridische diensten, naast een provisie van 10%, stelt een consument niet in staat om het totale bedrag in te schatten dat hij voor de diensten moet betalen, althans om met de nodige voorzichtigheid zijn beslissing tot het verstrekken van de opdracht te nemen, met volledige kennis van enerzijds de gebeurtenissen die zich kunnen voordoen en anderzijds de gevolgen die deze kunnen hebben voor de duur van de diensten.”

Daarom beslist de kantonrechter dat de bepaling over de kosten in de algemene voorwaarden vernietigd wordt. Omdat de overeenkomst ook niet kan worden aangevuld met een eigen beoordeling van de kantonrechter van wat dan een redelijke vergoeding voor de verleende diensten is, komt het incassobureau geen vergoeding voor haar diensten toe. De cliënten ontvangen aldus het volledig betaalde bedrag terug.

Omdat in één zaak de cliënt ook niet voldoende over de status van zijn zaak werd geïnformeerd en het incassobureau de opdracht daarom gebrekkig had uitgevoerd, ontvangt deze cliënt ook een schadevergoeding voor de inkomsten die hij was misgelopen. De schade werd door de cliënt becijferd door zijn uurtarief te vermenigvuldigen met de 5 uren die nodig waren om steeds navraag te moeten doen om inzage in zijn dossier te krijgen en om de informatie te krijgen over hoe zijn zaak ervoor stond.

Conclusie

Om te voorkomen dat dienstverlening kosteloos uitgevoerd wordt, moet de opdrachtnemer er voor de consument voor zorgen dat hij steeds in staat is om het totale bedrag van de kosten van de dienst in te schatten, althans hem in ieder geval in staat stellen dat hij met de nodige voorzichtigheid zijn beslissing tot het verstrekken van de opdracht kan nemen.

Vindplaatsen: Rechtbank Amsterdam 11 mei 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:2848; ECLI:NL:RBAMS:2023:2849 en ECLI:NL:RBAMS:2023:2850.

Wilt u hierover meer weten, of hebt u vragen over de incasso van vorderingen of de executie van vonnissen, neem dan contact op met Ramona Brouwers (r.brouwers@paulussen.nl). Afspraken zijn te maken zowel op ons kantoor in Maastricht als Heerlen.

Nieuws Overzicht