Kring van belanghebbenden bij bestemmingsplan/exploitatieplan uitgebreid?

15.06.2015

Tot voor kort werden enkel diegene die een grondexploitatieovereenkomst hadden gesloten met betrekking tot de in het bestemmingsplan/exploitatieplan opgenomen gronden, of diegene die eigenaar was van in het bestemmingsplan/exploitatieplan gelegen gronden aangemerkt als belanghebbenden in de zin van artikel 8.2 lid 4 Wro jo. artikel 1:2 lid 1 Awb.

Het lijkt erop dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “de Afdeling”) met haar uitspraak van 4 februari 2015 de kring van belanghebbenden bij bestemmingsplannen/exploitatieplannen heeft uitgebreid.

Een appellant die een intentieovereenkomst heeft gesloten met de gemeente over de ontwikkeling en realisering van het plangebied, en daarnaast een overeenkomst heeft gesloten met de grondeigenaar van het plangebied om de gronden te verwerven, is blijkens voornoemde uitspraak belanghebbende bij de vaststelling van het bestemmingsplan. De reële mogelijkheid dat zij door het plan in haar belangen wordt geschaad, brengt volgens de Afdeling belanghebbendheid mee. Ondanks het feit dat de genoemde intentieovereenkomst geen exploitatieovereenkomst is in de zin van artikel 8.2 lid 4 Wro, is appellant toch ook belanghebbende bij de vaststelling van het exploitatieplan als bedoeld in dat artikel. In deze bepaling is immers bepaald dat in elk geval degene die een exploitatieovereenkomst heeft gesloten of eigenaar is van gronden in het exploitatieplangebied, belanghebbende is. Uit de tussen appellant en de gemeente gesloten intentieovereenkomst volgt dat onder meer appellante het gebied zal ontwikkelen en met het verhaal van de kosten op grond van het exploitatieplan zal worden geconfronteerd. Onder die omstandigheden is ook zij volgens de Afdeling belanghebbende bij het exploitatieplan.

Auteur: Sharon Fraats.

Nieuws Overzicht