Meer financiële zekerheid na een gerechtelijke procedure? Overweeg het leggen van conservatoir beslag!

10.11.2021

In de praktijk is mij gebleken dat door schuldeisers nog vaak onvoldoende wordt gerealiseerd dat (enkel) procederen in de hoofdzaak, niet ook hoeft te betekenen dat op het moment dat een positief vonnis door de rechtbank wordt gewezen de geldelijke vorderingen dan ook daadwerkelijk kunnen worden geïnd.

Een schuldenaar die vandaag vermogen heeft, hoeft dit na het doorlopen van de gerechtelijke procedure niet meer te hebben. Indien daarvoor wordt gevreesd, moet over zekerheden worden nagedacht. Een mogelijkheid om als schuldeiser inkomsten/vermogen veilig te stellen is door het leggen van conservatoir beslag. Door dit conservatoir beslag moeten goederen verplicht ten gunste van de schuldeiser worden bewaard als voorschot op de naar verwachting gunstige beslissing in de hoofdzaak. Een conservatoir beslag gaat na het verkrijgen van de executoriale titel in de hoofzaak van rechtswege over in een executoriaal beslag, indien aan de daarvoor gestelde vereisten is voldaan. Op grond van dit executoriaal beslag worden de goederen dan daadwerkelijk ten gunste van de schuldeiser afgedragen.

Aan het op verzoek van de schuldeiser laten leggen van conservatoir beslag door de gerechtsdeurwaarder, gaat een verzoekschrift gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank vooraf. Hierin wordt door de schuldeiser verzocht om aan hem verlof te verlenen voor het leggen van conservatoir beslag. In deze verzoekschriftprocedure geldt verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat.

Jaarcijfers rechtspraak 2020: aantal verzoekschriften conservatoir beslag
Interessant is om in dit kader stil te staan bij de aantallen verzoekschriften conservatoir beslag die in 2020 door de rechtbank werden behandeld. Dit waren er 6087.

Om dit aantal in een breder perspectief te plaatsen, is het goed ook kennis te hebben van de aantallen zaken die in 2020 bij de rechtbanken werden aangebracht.

De totale stroom van zowel strafrecht-, bestuursrecht- en privaatrechtzaken in eerste aanleg bedroeg in 2020 1,3 miljoen. Van deze 1,3 miljoen zaken waren er kort gezegd 240.860 handelszaken (niet zijnde kantonzaken) en 835.000 kantonzaken.

Een verdere onderverdeling van deze en de overige categorieën volgt uit het jaarverslag van de Rechtspraak.

Uiteraard zeggen deze aantallen verder niets over of er wel of niet een juiste beoordeling over de noodzaak tot het leggen van conservatoir beslag in de betreffende zaak is gemaakt, maar gelet op de cijfers lijken er wel relatief weinig verzoekschriften conservatoir beslag bij de voorzieningenrechter te worden ingediend.

Noodzakelijk is een volledige afweging toegepast op uw situatie
De reden waarom ik deze cijfers aanhaal is om schuldeisers zich van deze mogelijkheid bewust te maken. Steeds dient een juiste afweging hiervoor te worden gemaakt, waarbij ook de wijzigingen in het (conservatoire) beslagrecht die per 1 oktober 2020, 1 januari en 1 april 2021 in werking zijn getreden in acht dienen te worden genomen.

Deze wijzigingen zijn enerzijds gericht op de bescherming van de schuldenaar zoals de beslagvrije voet die nu ook in aanmerking moet worden genomen bij de (conservatoire) derdenbeslagen gelegd onder de bank en de uitbreiding van het beslagverbod waardoor meer roerende zaken van de schuldenaar vrij van beslag dienen te blijven.

Anderzijds geldt voor de schuldeiser dat het leggen van (conservatoir) beslag op motorrijtuigen en aanhangwagens nu een zogeheten administratief beslag is geworden en door de gerechtsdeurwaarder gemakkelijker kan worden gelegd door verwerking hiervan in het kentekenregister. Ook is er in beginsel sneller duidelijkheid over de vraag of het gelegde derdenbeslag onder de bank ten laste van de schuldenaar doel heeft getroffen.

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheid tot het leggen van conservatoir beslag, wenst u advies of dit in uw situatie een goede stap is of wenst u verder geïnformeerd te worden over de laatste wijzigingen in het (conservatoire) beslagrecht, neem dan contact op met Ramona Brouwers.
Haar e-mailadres is: r.brouwers@paulussen.nl.

Nieuws Overzicht