Onteigening gedeeltelijk afgewezen wegens geslaagd beroep op zelfrealisatie

02.06.2015

Het Koninklijk Besluit van 23 april 2015 ziet op de realisering van het bestemmingsplan Centrum Susteren. Het bestemmingsplan voorziet in de reconstructie van het winkelcentrum. Het merendeel van de gronden in het winkelcentrum zijn eigendom van een particulier, met wie de gemeente reeds jaren in gesprek was over de reconstructie van het winkelcentrum. Uiteindelijk gaf de gemeente de voorkeur aan andere plannen dan het plan van de grondeigenaar en stelde het bestemmingsplan Centrum Susteren vast.

Bij indiening van de zienswijze doet de eigenaar voor het eerst een beroep op zelfrealisatie met betrekking tot de bestemming Centrum-1 (dagwinkels met bovenwoningen). De eigenaar beschikt over voldoende grond om de bestemming Centrum-1 op een doelmatige wijze zelf te realiseren en is daartoe tevens in staat. Zulks wordt door de gemeente niet betwist. De gemeente twijfelt echter wel aan de bereidheid van de eigenaar om het bestemmingsplan uit te voeren in de vorm en op de wijze welke de gemeente voor staat. Immers enige dagen voordat de gemeenteraad tot het onteigeningsverzoek besloot, heeft de eigenaar nog een serieuze poging gedaan om de raad ervan te overtuigen dat het door hem ontwikkelde plan gerealiseerd zou moeten worden.

De Kroon vindt dat, ofschoon de gesprekken tussen de gemeente en de eigenaar over de reconstructie van het winkelcentrum, de inzet daarbij van eigendommen alsook de financiering van de openbare ruimte niet als zodanig zijn aangeduid, zij zijn aan te merken als onderhandelingen over zelfrealisatie. Het feit dat de eigenaar zijn eigen plan beter vindt dan het vastgestelde bestemmingsplan, rechtvaardigt niet de conclusie dat de eigenaar niet bereid zou zijn het bestemmingsplan te realiseren. Dat kan hem niet worden tegengeworpen, te meer nu hij tijdens de hoorzitting heeft aangegeven dat hij niettemin, mocht het bestemmingsplan onherroepelijk worden, zeker bereid en in staat is om de genoemde bestemming Centrum-1 op zijn gronden zelf te realiseren. Daarbij zal hij zich alsdan conformeren aan de door de gemeente voorgestane vorm en wijze van uitvoering en aan het exploitatieplan.

De Kroon oordeelt dat, mede gezien het langdurig overleg tussen partijen over (zelf)realisatie van het bestemmingsplan, het aannemelijk moet worden geacht dat de eigenaar ook bereid en in staat is de bestemming Centrum-1 van het bestemmingsplan Centrum Susteren te realiseren. In elk geval dient daarover nog minnelijk overleg gevoerd te worden tussen partijen.

Uit het Koninklijk Besluit volgt dat een potentiële zelfrealisator, met wie serieuze gesprekken zijn gevoerd over de ontwikkeling van een bepaald project, doch wie zijn eigen plan prefereert boven het plan van de verzoeker tot onteigening, niet eenvoudig genegeerd kan worden.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr. Sharon Fraats op 043-321-6640 of via email s.fraats@paulussen.nl

Nieuws Overzicht