STAATSSTEUNSIGNALERING: Europese Commissie keurt uitkoopregelingen boeren goed

04.05.2023

STAATSSTEUNSIGNALERING: Europese Commissie keurt uitkoopregelingen boeren goed

“De Nederlandse regelingen van 1,47 miljard euro die wij vandaag hebben goedgekeurd, maken het gemakkelijker om veehouderijen met een hoge stikstofdepositie in natuurbeschermingsgebieden vrijwillig te sluiten. De regelingen zullen voor betere milieuomstandigheden in die gebieden zorgen en een duurzamere, milieuvriendelijkere productie in de veeteeltsector bevorderen, zonder de mededinging onnodig te verstoren.”

Margrethe Vestager, uitvoerend vicevoorzitter belast met het mededingingsbeleid – 02/05/2023

De Nederlandse regelingen

Het gaat om de volgende twee regelingen:

  • de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV) (500 miljoen euro):
    rechtstreekse subsidies voor veehouders die voldoen aan bepaalde jaarlijkse drempelwaardes voor stikstofdepositie en die besluiten hun melkvee-/ varkens-/ pluimveehouderijen te sluiten, ter compensatie van maximaal 100 % van de verliezen die worden geleden (met name in verband met het verlies aan productiecapaciteit en productierechten).        
  • de LBV-plus (975 miljoen euro): rechtstreekse subsidies voor piekbelasters die besluiten hun melkvee-/ varkens-/ pluimvee- / vleeskalverhouderijen te sluiten, ter compensatie van           maximaal 100 % van de verliezen die worden geleden (met name) in verband met het wegvallen van productierechten en sloopkosten, en maximaal 120% voor het verlies aan productiecapaciteit.

Begunstigden van de regelingen moeten de toezegging doen dat de sluiting van hun productiecapaciteit definitief en onomkeerbaar is en dat zij niet op een andere plaats in Nederland of binnen de EU dezelfde activiteit zullen beginnen.

Minister Van der Wal schrijft op 2 mei 2023 in haar Kamerbrief dat openstelling van beide subsidieregelingen is voorzien op 1 juli 2023. Het persbericht van de Europese Commissie vermeldt dat de regelingen open zullen staan tot 27 februari 2028.

Beoordeling Europese Commissie

De Europese Commissie heeft de regelingen getoetst aan de Europese staatssteunregels, met name  aan artikel 107, lid 3, punt c), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), en de richtsnoeren voor staatssteun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden van 2023. Daarbij heeft de Europese Commissie vastgesteld dat:

  • de steun het eenvoudiger maakt om bepaalde locaties te sluiten, hetgeen gunstig is voor de duurzame en milieuvriendelijke ontwikkeling van de veehouderij. De steun bevordert tegelijkertijd de doelstellingen van belangrijke Europese beleidsinitiatieven, zoals de Europese Green Deal;
  • de regelingen noodzakelijk en geschikt zijn om de milieuomstandigheden in de betrokken gebieden te verbeteren en een hoogwaardige, duurzame en milieuvriendelijke productie mogelijk te maken. De steun is ook evenredig, aangezien deze tot het noodzakelijke minimum beperkt blijft;
  • de steun positieve effecten heeft die opwegen tegen mogelijke verstoringen van de mededinging en het handelsverkeer in de EU. De begunstigden verbinden zich er bovendien toe hun veehouderij definitief te sluiten (en die toezegging is ook bindend voor een eventuele toekomstige koper of gebruiker van de locatie in kwestie).

    Op basis van deze overwegingen heeft de Europese Commissie de Nederlandse regelingen goedgekeurd.

De niet-vertrouwelijke versies van de besluiten zullen onder zaaknummers SA.106555 en SA.106559 beschikbaar komen in het staatssteunregister op de website van DG Concurrentie van de Europese Commissie.

Meer weten?

Dit artikel is geschreven door Patou Courtens. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met haar of met een van de andere specialisten in het team via p.courtens@paulussen.nl of 043-321 66 40, locatie Maastricht.

Nieuws Overzicht