Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

01.09.2023

De Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie treedt in werking op 15 november 2023. De wet geldt voor een periode van twee jaren maar afhankelijk van de evaluatie kan de wet alsnog permanent worden ingevoerd.

Mocht u voornemens zijn uw BV te willen ontbinden via turboliquidatie, houd er dan rekening mee dat de nieuwe wet strengere eisen stelt.

Turboliquidatie

Turboliquidatie is de ontbinding van een rechtspersoon die geen baten meer heeft. De rechtspersoon houdt dan direct op te bestaan, er vindt geen vereffening plaats.

Op dit moment zijn hiervoor slechts een paar stappen nodig:

a) een ontbindingsbesluit van de aandeelhoudersvergadering;

b) de ontbinding melden bij de KVK via formulier 17a.

De nieuwe wet

Deze eenvoudige wijze van ontbinding heeft tot misbruik geleid. Een bestuurder kan de activa uit een rechtspersoon halen waardoor alleen nog schulden resteren, vervolgens verdwijnt de rechtspersoon met “een turbo”. Crediteuren zien zich dan geconfronteerd met een debiteur die juridisch verdwenen is en zij hebben meestal te weinig informatie om hiertegen concreet te ageren. Zij blijven daardoor achter met lege handen. De Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie probeert dit probleem aan te pakken door de huidige wet te wijzigen op een aantal punten. De belangrijkste wijzigingen worden hierna aangestipt.

1. Informatieverplichtingen

Het bestuur moet binnen veertien dagen na ontbinding van de rechtspersoon de volgende stukken deponeren:

a) een balans en een staat van baten en lasten over het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden en over het vorige boekjaar voor zover op het moment van ontbinding over dat jaar nog geen jaarrekening openbaar is gemaakt.

b) een beschrijving van:

– de oorzaak van het ontbreken van baten op het tijdstip van de ontbinding;

– indien aan de orde, de wijze waarop de baten van de rechtspersoon te gelde zijn gemaakt en de opbrengsten zijn verdeeld;

– de redenen waarom schuldeisers, indien aanwezig, onbetaald zijn gebleven.

c) de jaarrekeningen over de boekjaren die vooraf zijn gegaan aan het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden, voor zover een plicht tot openbaarmaking bestaat waar nog niet aan is voldaan, en (indien van toepassing) de accountantsverklaring.

Nadat bovenstaande stukken zijn gedeponeerd, dient het bestuur de schuldeisers hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.

Het niet voldoen aan voormelde verplichtingen wordt aangemerkt als economisch delict.

2. Uitbreiding bestuursverbod

Met de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie wordt ook het bestuursverbod uitgebreid in het geval een rechtspersoon wordt ontbonden via de weg van de turboliquidatie. Zo kan de rechtbank op verzoek van het OM een bestuursverbod opleggen indien de bestuurder:

a) niet heeft voldaan aan voormelde deponeringsverplichtingen;

b) doelbewust namens de rechtspersoon handelingen heeft verricht of nagelaten, waardoor één of meer schuldeisers aanmerkelijk zijn benadeeld;

c) in de twee aan de ontbinding voorafgaande jaren ten minste tweemaal eerder betrokken was bij een faillissement van een rechtspersoon of bij een turboliquidatie, en hem daarvan een persoonlijk verwijt treft. De Faillissementswet wordt dienovereenkomstig aangepast..

3. Inzage

Daarnaast krijgen schuldeisers met machtiging van de kantonrechter een recht tot inzage in de bewaarde administratie van de ontbonden rechtspersoon als het bestuur de verantwoordingsplicht niet heeft nageleefd. Wel moet de desbetreffende schuldeiser hierbij voldoende belang aan te tonen.

Over de vraag of en in hoeverre hiermee het misbruik daadwerkelijk kan worden teruggedrongen, zijn de meningen verdeeld. De evaluatie van de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie zal moeten worden afgewacht.

Voor meer informatie over dit onderwerp verwijs ik naar de eerdere artikelen van Marijke Schmitz: “Bedrijfsbeëindiging door turboliquidatie aan banden gelegd” en “Turboliquidatie en bestuurdersaansprakelijkheid”.

Dit artikel is geschreven door Mei li Ramakers. Wilt u meer weten over de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie of heeft u nadere vragen over ontbinding van een onderneming of andere ondernemingsrechtelijke of faillissementsrechtelijke vraagstukken? Neem dan gerust contact met haar op (m.ramakers@paulussen.nl) of met Marijke Schmitz (m.schmitz@paulussen.nl). Voor een afspraak kunt u terecht bij zowel ons kantoor te Maastricht als ons kantoor te Heerlen.

Nieuws Overzicht