Verruiming rechtsbescherming voor ondernemers bij aanbesteding

26.07.2019

In de kamerbrief van 12 juli jl. heeft de minister van economische zaken uit de doeken gedaan welke maatregelen hij wil gaan nemen om de rechtsbeschermingsmogelijkheden voor ondernemers in aanbestedingen te verruimen. Onder meer de volgende maatregelen worden voorgesteld:

  • Het starten van een bodemprocedure of hoger beroep na een verliezend kort geding wordt aantrekkelijker gemaakt. Voorgesteld is om deel 4 van de Aanbestedingswet dusdanig te wijzigen dat ook in hoger beroep van een kort geding een overeenkomst gedurende een procedure kan worden aangetast bij “grove schendingen” van het aanbestedingsrecht.
  • ‘Extreme’ rechtsverwerkingsclausules worden ingeperkt. In de Gids Proportionaliteit worden eisen gesteld aan formuleringen van rechtsverwerkingsclausules, teneinde te voorkomen dat sprake is van rechtsverwerking in (voor de ondernemer) onbillijke situaties.

Of en wanneer de maatregelen uiteindelijk worden overgenomen in de Aanbestedingswet 2012 is afwachten. Voor vragen op aanbestedingsrechtelijk gebied kunt u contact opnemen met Kevin Smitsmans.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/07/15/kamerbrief-over-onderzoek-naar-rechtsbescherming-bij-aanbesteden-en-beleidsconclusies

Nieuws Overzicht