Wet betaald ouderschapsverlof.

27.06.2022

Op dit moment krijgen werknemers in Nederland hun ouderschapsverlofuren niet uitbetaald. Door een nieuwe Europese richtlijn wordt echter voorzien in 2 maanden betaald ouderschapsverlof.

Vanaf 2 augustus 2022 gaat de Wet betaald ouderschapsverlof (Wbo) in; daardoor krijgen ouders meer tijd om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie en samen keuzes te maken over de verdeling van werken en zorgen.

Deze nieuwe regeling werkt aanvullend ten opzichte van bestaande regelingen zoals het zwangerschaps-, geboorte- en aanvullend geboorteverlof.

De Wbo geldt niet alleen voor wettelijke ouders, maar ook indien een werknemer niet de wettelijke ouder is maar wel met het kind samenwoont, het verzorgt en (mee) opvoedt (bijvoorbeeld een stiefouder, een familielid of een pleegzorgouder).

Met de Wbo heeft iedere ouder in het eerste jaar na de geboorte van zijn of haar kind recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof. De overige 17 weken blijven onbetaald. De hoogte van de uitkering tijdens het betaald ouderschapsverlof is 70% van het dagloon van de werknemer; dit dagloon is nooit hoger dan 70% van het maximumdagloon. In de arbeidsovereenkomst of een daarop toepasselijke CAO kan mogelijk zijn geregeld dat een werkgever de uitkering betaald ouderschapsverlof moet aanvullen.

Werkgevers kunnen hiervoor WAZO-uitkering aanvragen bij het UWV (in het werkgeversportaal op hun website). Deze dient achteraf te worden aangevraagd, nadat de werknemer voor minimaal 1 keer het aantal uren van zijn of haar werkweek verlof heeft opgenomen. Aanvragen van die uitkering kan alleen voor hele werkweken.

Een werknemer kan het verlof in 1 keer achter elkaar opnemen of flexibel, door bijvoorbeeld een aantal uren per dag op te nemen verdeeld over meerdere weken of een aantal dagen per week verdeeld over meerdere maanden. Neemt de werknemer geen of niet alle 9 werkweken betaald ouderschapsverlof op, dan kan deze werknemer de niet opgenomen weken nog wel opnemen als onbetaald ouderschapsverlof.

Bij de geboorte van een meerling (eigen kinderen) of de adoptie van meerdere kinderen heeft de werknemer voor ieder kind recht op maximaal 9 werkweken betaald ouderschapsverlof.

Bij pleegzorg of samenwonen met meerdere kinderen heeft de werknemer recht op totaal maximaal 9 werkweken betaald ouderschapsverlof. Het maakt dan niet uit hoeveel kinderen de werknemer tegelijk opneemt in het gezin, of met hoeveel kinderen de werknemer samenwoont.

In het geval van adoptie- of pleegouderschap is betaald ouderschapsverlof mogelijk voor kinderen onder de 8 jaar. Dit geldt dan echter alleen voor het eerste jaar na de dag van de feitelijke adoptie of plaatsing.

Het betaald ouderschapsverlof kan bovendien in sommige gevallen met terugwerkende kracht opgenomen worden. De voorwaarden daarvoor zijn:

  1. Het kind moet op het moment dat de wet ingaat jonger zijn dan 1 jaar;
  2. Beide ouders moeten op dat moment werken en nog niet het volledige recht (26 weken keer de arbeidsduur per week) op ouderschapsverlof hebben opgenomen maar nog recht hebben op minimaal 1 keer het aantal uren van de werkweek aan ouderschapsverlof.

Stel een werknemer heeft op de datum van invoering van de Wbo al 19 weken (wettelijk onbetaald) ouderschapsverlof opgenomen en het kind is 6 maanden oud, dan heeft de werknemer nog 6 maanden de tijd om de resterende 7 weken ouderschapsverlof op te nemen; tijdens die 7 weken heeft de werknemer dan recht op een uitkering onder de nieuwe Wbo.

Tip voor werkgevers:

Werkgevers hebben er, zeker gezien de huidige personeelstekorten, baat bij om tijdig te weten of een werknemer gebruik wil maken van de Wbo; het open bespreken van dit verlof voorkomt dat je als werkgever overvallen wordt met een langdurige afwezigheid. Het is in dit verband dan ook verstandig om alvast na te denken over vervanging van de werknemer die eventueel van het betaald ouderschapsverlof gebruik zou kunnen maken.

Dit artikel is geschreven door Viviane Nowak. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact met haar opnemen via het mailadres: v.nowak@paulussen.nl of via het telefoonnummer: 043-321 66 40.

 

Nieuws Overzicht