Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen

01.03.2017

Vorige week is het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen door de Tweede Kamer aangenomen. Dit wetsvoorstel regelt de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en wijzigt in dat kader onder meer de titel aanneemovereenkomst uit boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Volgens de wetgever  wordt met deze nieuwe wet de positie van de particuliere en de zakelijke bouwconsument versterkt. Door de toenemende complexiteit in de bouw is herziening van het huidige stelsel van kwaliteitsborging noodzakelijk, aldus de minister. Beoogd wordt de relatie tussen de opdrachtgever, de bouwconsument, en de bouwende partijen evenwichtiger te maken door de invoering van een nieuw model van risicobeoordeling van de kwaliteit van bouwwerken hetgeen doorwerkt in de contractering.

Nieuw is dat in het wetsvoorstel de aannemer bij de oplevering van het bouwwerk moet aantonen dat aan de regelgeving is voldaan en deze regelgeving wordt in beginsel niet meer tussentijds door de gemeente als publiekrechtelijk toezichthouder gecontroleerd. Wanneer bij oplevering blijkt dat een bouwwerk niet volgens de regelgeving en gemaakte afspraken is gebouwd, krijgen opdrachtgevers  mogelijkheden om de aannemer aan te sporen tot herstelwerkzaamheden. Die mogelijkheden voor opdrachtgevers worden uitgebreid ten opzichte van het huidige arsenaal. Zo krijg de aannemer de verplichting om de (particuliere) klant vooraf te informeren over de manier waarop risico’s tegen schade door het niet nakomen van de verplichtingen en de gebreken na de oplevering zijn afgedekt. Die informatie wordt onderdeel van de overeenkomst. Het opschortingsrecht van de opdrachtgever wordt aangescherpt, onder meer doordat een depotbedrag (of een vervangende zekerheid) pas in de macht van de aannemer vervalt nadat de opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk in de gelegenheid is gesteld om aan te geven of deze van het opschortingsrecht gebruik gaat maken.

Al met al verandert er dus genoeg. Het is afwachten of het wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen. Vooralsnog wijst niets erop dat zulks niet het geval gaat zijn. Wilt u met Paulussen Advocaten in overleg treden over hoe voornoemd wetsvoorstel uw contracten en organisatie beïnvloedt? Neem dan contact op met Bert Lejeune of Kevin Smitsmans via email of telefonisch 043-321 6640.

Nieuws Overzicht