Adviezen van advocaten aan de overheid: openbaar of niet?

03.11.2015

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) heeft op 24 juni 2015 bevestigd dat adviezen van advocaten aan de overheid als documenten voor intern beraad kunnen worden aangemerkt.
De Afdeling voegt daar nog aan toe dat deze adviezen persoonlijke beleidsopvattingen kunnen bevatten en om die reden niet openbaar zijn.

Waar ging deze zaak om?
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (de Minister) verzocht een advocaat om adviezen uit te brengen over een bestuurlijke aangelegenheid. Een Stichting heeft vervolgens door middel van een Wob-verzoek verzocht deze adviezen openbaar te maken.

Oordeel Afdeling?
De Afdeling oordeelt dat de Minister op goede gronden dit verzoek heeft kunnen weigeren en de adviezen dus niet openbaar hoeft te maken.

Van belang is dat de Afdeling overweegt dat:

adviezen afkomstig van advocaten, ondanks dat deze niet tot de overheid behoren, worden aangemerkt als documenten ten behoeve van intern beraad. De advocaat moet de bedoeling hebben gehad dat het advies zou dienen voor gebruik binnen de overheid;

adviezen persoonlijke beleidsopvattingen kunnen bevatten. De in de adviezen opgenomen opvattingen zijn persoonlijke opvattingen van degene die deze waardering opschrijft (ook wanneer deze een juridische waardering van verschillende benaderingen betreffen). De feiten in de adviezen kunnen voorts zo verweven zijn met de persoonlijke beleidsopvattingen, dat zij niet los daarvan kunnen worden gezien en ook de openbaarmaking van de feiten geweigerd kan worden.

Adviezen van advocaten kunnen in bepaalde gevallen dus gekwalificeerd worden als documenten ten behoeve van intern beraad waarin persoonlijke beleidsopvattingen kunnen zijn opgenomen.
In een dergelijk geval kan een Wob-verzoek op grond van artikel 11 van de Wob worden afgewezen.

Jurisprudentie
De hiervoor vermelde uitspraak ligt in het verlengde van de uitspraak van de Afdeling van 9 april 2014. In die zaak werd een advies van kantoor Paulussen eveneens aangemerkt als document ten behoeve van intern beraad (http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2014:1220).

Wanneer u vragen heeft over het al dan niet honoreren van een Wob-verzoek of andere vragen heeft omtrent de Wet openbaarheid van bestuur kunt u contact opnemen met Carolien Brands, Sander Lely of Ralf Vlecken.

Nieuws Overzicht