Bestemmingsplan en legesverbod

04.01.2016

Het legesverbod houdt – kort gezegd in – dat een gemeente geen leges mag heffen voor diensten van de gemeente die verband houden met het bestemmingsplan indien het bestemmingsplan ouder is dan 10 jaar. Dit verbod volgt uit artikel 3.1 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Het motief van dit verbod is om gemeenten te dwingen tijdig – lees: binnen 10 jaar – oude(re) bestemmingsplannen te herzien. Doelstelling is dat bestemmingsplannen daarmee zo actueel mogelijk zijn en ook blijven.

Er is enige tijd onzekerheid geweest over de strekking van het verbod om leges te heffen in het geval een bestemmingsplan ouder is dan 10 jaar. Daarover is nu iets meer duidelijkheid gekomen.

De rechtbank Noord-Holland heeft recent geoordeeld dat het legesverbod enkel geldt voor diensten die samenhangen met het bestemmingsplan. Het gaat om de uitspraak van 4 december 2015 (ECLI:NL:RBNHO:2015:11203).

De rechtbank Noord-Holland heeft in die uitspraak het navolgende overwogen:

De rechtbank ziet geen aanleiding voor het oordeel dat de leges voor de  welstandscommissie en de bodemrapporten niet geheven c.q. ingevorderd zouden mogen worden. Deze kosten houden geen verband met het bestemmingsplan, maar met de esthetische aspecten van de aanvraag en de bodemgesteldheid”.

 De rechtbank heeft tevens overwogen dat het corrigeren van de leges met 10% is toegestaan omdat 10% van de tijd wordt besteed aan toetsing aan het bestemmingsplan.

De rechtbank acht een dergelijk redelijk en heeft daarbij rekening gehouden met de ervaringsregel dat gemiddeld 10% van de tijd wordt besteed aan de toetsing van een bouwplan aan het bestemmingsplan.

Kortom, gemeenten beschikken ondanks het legesverbod over goede mogelijkheden om bepaalde leges (wel) te heffen. Dit ongeacht het gegeven of het bestemmingsplan al dan niet ouder is dan 10 jaar.

Heeft u vragen over de (on)mogelijkheden van legesheffing? Heeft u vragen over de reikwijdte van het legesverbod in relatie tot bestemmingsplannen? U kunt hierover contact opnemen met Sander Lely, Carolien Brands, Ralf Vlecken of een van de andere advocaten van de sector Overheid en instellingen via ons algemeen nummer 043-3216640.

Nieuws Overzicht