Experiment gesloten coffeeshopketen (“wietexperiment”)

03.09.2019

De gemeenten Maastricht en Heerlen zijn geselecteerd voor deelname aan het experiment gesloten coffeeshopketen.

Het experiment gesloten coffeeshopketen moet duidelijk maken of legale levering, inkoop en verkoop van cannabis mogelijk is. Ook wordt de kwaliteit van deze cannabis gecontroleerd. Dit experiment wordt ook wel het “wietexperiment” of “wietproef” genoemd.

Tijdens het experiment zal het in maximaal tien gemeenten (waaronder Maastricht en Heerlen) mogelijk zijn om in de coffeeshops legaal geproduceerde hennep te verkopen. Deze hennep moet gecontroleerd zijn op kwaliteit.

De hennep wordt geproduceerd door ten hoogste tien telers. Deze telers worden hiervoor door de ministers aangewezen.
Coffeeshops in de gemeenten die meedoen aan het experiment mogen alleen legaal geproduceerde hennep verkopen. En telers die meedoen mogen alleen aan die coffeeshops verkopen. Dit is wat wordt bedoeld met een gesloten coffeeshopketen.

Om het experiment met cannabisteelt mogelijk te maken wordt op dit moment gewerkt aan een wetsvoorstel. In deze ‘experimenteerwet’ wordt tijdelijk afgeweken van bestaande wet- en regelgeving.

Verder is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) nodig om de randvoorwaarden van het experiment te regelen, zoals de eisen aan de hennepteelt en de verkoop in coffeeshops. De AMvB is al opgesteld en wacht nu op verdere behandeling.

Naar verwachting zal het wetgevingsproces in 2020 worden afgerond en zal het experiment per 1 januari 2021 ingaan.

Het experiment bestaat na inwerkingtreding uit 3 fasen:

  1. De voorbereidingsfase: teler(s) en gemeenten worden aangewezen, waarna zij zich voor kunnen bereiden op hun deelname aan het experiment.
  2. De experimenteerfase: zodra de voorbereidingen gereed zijn kan het experiment beginnen. Tijdens deze fase mag in het kader van het experiment hennep worden geproduceerd, geleverd aan coffeeshops die zijn gevestigd in de deelnemende gemeenten en aldaar worden verkocht. Er is een termijn van 4 jaar voor de experimenteerfase voorzien.
  3. De afbouwfase: De situatie wordt hersteld zoals deze bestond vóór het experiment. Hiervoor wordt een termijn van 6 maanden voorzien.

Het experiment zal dus minimaal vier jaar duren. In die vier jaar vindt ook een evaluatie plaats. Daarna zal de regering een besluit nemen over de toekomst van het coffeeshopbeleid.

Kantoor Paulussen is nauw betrokken bij de verdere uitwerking en de implementatie van het experiment op gemeentelijk niveau. Voor informatie over coffeeshopbeleid of het experiment gesloten coffeeshopketen kan contact worden opgenomen met Sander Lely.

Nieuws Overzicht