Maak kennis met de ‘Woo-index’, het nieuwe ‘programma’ waarmee bestuursorganen aan de slag moeten in het kader van hun actieve openbaarmakingsplicht

14.06.2023

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (hierna: ‘Woo’) – gedeeltelijk – in werking getreden en is de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: ‘Wob’) komen te vervallen. Ten opzichte van de Wob kent de Woo een aantal belangrijke noviteiten, waaronder de actieve openbaarmakingsplicht (art. 3.3 Woo). Met de actieve openbaarmakingsplicht worden bestuursorganen die onder de reikwijdte van de Woo vallen aangezet tot het uit eigen beweging openbaar maken van overheidsinformatie. Meer over deze actieve openbaarmakingsplicht kunt u lezen in ons nieuwsartikel van 2 december 2021.

In het hiervoor genoemde nieuwsartikel hebben wij toegelicht dat de openbaarmaking van documenten elektronisch dient te geschieden, op een algemeen toegankelijke wijze door middel van een door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna: ‘de Minister’) in stand gehouden digitale infrastructuur. Het doel van een digitale infrastructuur is alle overheidsinformatie die onder de Woo valt op één plek voor eenieder vindbaar en doorzoekbaar te maken. Aanvankelijk zou deze digitale infrastructuur zogeheten PLOOI (het Platform Open Overheidsinformatie) betreffen. Dit platform zou fungeren als één centrale plaats, waarin alle openbaar gemaakte documenten op een gemakkelijke wijze teruggevonden konden worden.

In een brief van 23 december 2022 heeft de Minister de stekker uit PLOOI getrokken. Dit naar aanleiding van een advies (en aanbeveling) van het Adviescollege ICT-Toetsing. Het advies hield kort gezegd in dat ‘de impact van de Woo op de lopende ontwikkeling van PLOOI onvoldoende [is] geanalyseerd’. Voorts heeft het Adviescollege ICT-Toetsing geconcludeerd dat te snel een keus is gemaakt voor de techniek zonder dat er goed onderzoek is gedaan of er bijvoorbeeld eenvoudigere technieken bestonden, of goedkopere. In lijn met dit advies zag de Minister noodzaak om een fundamenteel gewijzigd ontwerp te laten maken van de digitale infrastructuur. Dat ontwerp zou snel implementeerbaar moeten zijn en zou de ‘aansluitlast’ bij bestuursorganen moeten minimaliseren.

De Minister heeft bij brief van 8 juni 2023 kenbaar gemaakt dat de nieuwe digitale infrastructuur (dus de vervanger van PLOOI) wordt ingevuld door de zogenaamde Woo-index. De Woo-index is een verwijsindex met zoekfunctie. De zoekfunctie waarmee burgers binnen de documentcollecties kunnen zoeken komt beschikbaar op www.overheid.nl. Bestuursorganen kunnen vanaf 19 juni 2023 aansluiten op de Woo-index. Door deze aansluiting kunnen bestuursorganen die in dit stadium al ervoor kiezen om overheidsinformatie op internet (bijvoorbeeld op hun eigen website) openbaar te maken, er ook voor kiezen om vanaf 19 juni 2023 die informatie openbaar te maken via de Woo-index.

Tot slot verdient het nog de aandacht om te vermelden dat voor de actieve openbaarmakingsplicht een gefaseerde inwerkingtreding geldt. Nadat de Woo-index is gelanceerd (vanaf 19 juni 2023) zal de wettelijke verplichting gefaseerd – per informatiecategorie – worden ingevoerd. Dit geschiedt bij Koninklijk Besluit.

Dit artikel is geschreven door Ghazal Sarandib. Voor meer informatie over dit onderwerp of over andere bestuursrechtelijke kwesties, kunt u contact opnemen met haar (g.sarandib@paulussen.nl) of met een van de andere specialisten van team Overheid en non-profit. Telefonisch zijn zij bereikbaar via telefoonnummer 043 321 6640. Afspraken zijn zowel op locatie als op onze vestigingen in Maastricht en Heerlen mogelijk.

 

 

 

Nieuws Overzicht