Markttoetreding door de overheden geregeld

De (tijdelijke) regeling van – en het toezicht op marktactiviteiten door overheden: een uitdagende opgave.
In maart 2011 is het Wetsvoorstel tot uitbreiding van de Mededingingswet (“Mw”) met gedragsregels voor de overheid (Wet Markt en Overheid of Wet M&O) aangenomen. De wet treedt in werking op een nog bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. De wet heeft een “beperkte houdbaarheidsdatum”. Op voorhand is bepaald dat de Wet M&O vervalt binnen 5 jaar na inwerkingtreding. De gedachte is kennelijk dat na verloop van die periode het door de wet beoogde resultaat (duurzaam) verwezenlijkt zal zijn. Blijkt bij de evaluatie die binnen 3 jaar na de inwerkingtreding van de wet dient plaats te vinden, dat het nodig is de geldigheidsduur te verlengen dan kan dit geregeld worden bij algemene maatregel van bestuur.
Lees hier het hele artikel: Markttoetreding door de overheden geregeld