Inkoop en aanbesteding

Het aanbestedingsrecht is een complex en uitgebreid rechtsgebied dat voortdurend in beweging is. Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Zo is aanbesteden de laatste jaren zelfs gemeengoed geworden in de private sector en wordt er door marktpartijen aanbesteed alsof zij aanbestedende diensten zijn die een overheidsopdracht in de markt zetten. Ook overheden besteden steeds vaker aan, zelfs in gevallen waarin de Europese Richtlijn daartoe niet verplicht, teneinde de vereiste transparantie te borgen.

Ons kantoor heeft jarenlange ervaring bij het begeleiden van aanbestedende diensten en inkoopafdelingen van (grote) marktpartijen in alle fases van een aanbesteding. Van de opstelling van het (inkoop)contract of de raamovereenkomst en de aanbestedingsstukken tot het geven van een advies over de uiteindelijke gunning. Bij complicaties zoals wezenlijke wijzigingen, uitsluitingsgronden en klachten van inschrijvers adviseren wij hoe hier mee om te gaan en werken wij samen met u een strategie uit. Daarnaast begeleiden en adviseren wij in complexere aanbestedingsprocedures zoals de concurrentiegerichte dialoog en staan we aanbestedende diensten in juridische procedures zoals een kort geding bij.

Ook gegadigden of inschrijvers die mee willen doen aan een aanbesteding worden door ons bijgestaan. Inschrijvers hebben vaak vragen over (het verloop van) de aanbesteding. Bij vragen over onder meer de selectie, de inschrijving, de nota van inlichtingen of over een ander onderdeel van de aanbesteding, kan een inschrijver bij ons kantoor terecht. Ook wanneer een inschrijver meent dat het gunningsvoornemen onjuist is of op een verkeerde wijze tot stand is gekomen, adviseren wij hierover en in voorkomend geval starten we een juridische procedure tegen de aanbesteder om gunning of heraanbesteding dan wel een schadevergoeding af te dwingen.