Procederen en mediation

Geschilbeslechting

Iedereen wil geschillen voorkomen, maar indien er een conflict is of dreigt, is goed advies een vereiste. Bij een geschil zijn er vaak meer opties dan wordt gedacht.

Mediation

Soms is het mogelijk samen met uw ’wederpartij’ langs de weg van mediation een oplossing te zoeken en afspraken vast te leggen. Als uw wederpartij familie, een vriend(in), collega/werkgever of buur is, dan zal mediation een bijzondere meerwaarde hebben. Marjolein Clijsen is aanspreekpunt voor vragen over mediation en kan u, al naar gelang het soort zaak, doorverwijzen naar de gediplomeerde mediators van ons kantoor.

Civiele procedures

Voor gerechtelijke procedures in de familierechtelijke of erfrechtelijke sfeer is Marjolein Clijsen bereikbaar.

Voor overige vragen over het civiel procesrecht kunt u terecht bij Roel Mertens. Bijvoorbeeld: bodemprocedures, vrijwaringprocedures, tussenkomst en voeging in een procedure tussen anderen, kort gedingen, hoe een partij te dwingen tot afgifte van stukken, getuigenverhoren, het leggen van conservatoir beslag (loonbeslag, beslag onder een bank of op andere goederen) het uitwinnen van beslag, het instellen van beroep of appel of het voeren van executiegeschillen.

Corporate litigation

Binnen vennootschappen kunnen ook conflicten ontstaan. Wij beschikken over de nodige expertise op het vlak van corporate litigation, zoals de enquêteprocedure, de uitkoop, de jaarrekeningprocedure, een beroep inzake het adviesrecht van ondernemingsraden. Roel Mertens is aanspreekpunt.

Bestuursprocesrecht

Voor vragen aangaande het procederen over specifiek overheidshandelen is Ralf Vlecken bereikbaar. Het bestuursprocesrecht ziet toe op bezwaar en beroep betreffende allerlei besluiten. Denk aan regels die iemand direct en individueel raken, een vergunning of een weigering een vergunning te verlenen of een weigering een ander besluit te nemen, een bestuurlijke boete, een last onder dwangsom en bestuursdwang. Verder kan men bij de bestuursrechter procederen over een schadevergoeding. Tenslotte kan de bestuursrechter een besluit, hangende een definitieve beslissing, schorsen middels een voorlopige voorziening.

Arbitrage of bindend advies

Indien het onderwerp van geschil technisch is of anderszins inhoudelijke kennis vereist van de geschilbeslechters, kan arbitrage of bindend advies te prefereren zijn boven een procedure bij de rechter. Soms is dit de beste weg om te komen tot een definitieve afdwingbare oplossing. Alternatieve geschilbeslechting kan tevoren overeengekomen zijn. Dat is vaak het geval in de bouw. Als dat niet geval is, kunt u het uw wederpartij voorstellen. Uw vragen over arbitrage en bindend advies kunt u stellen aan Bert Lejeune.

Aanspreekpunt: