Decentralisatie

Decentralisatie houdt in dat meer taken en bevoegdheden bij de provincies of gemeenten worden gelegd die eerder bij de andere of hogere overheden (Rijksoverheid) waren ondergebracht. Om inzicht te hebben in de bevoegdheidsverdeling zijn zowel de Provinciewet als de Gemeentewet van belang. Daarin staat onder meer beschreven wat behoort tot de provinciale en gemeentelijke huishouding.

Het Rijk geeft gemeenten steeds meer taken en verantwoordelijkheden. Die overdracht gaat veelal gepaard met bezuinigingen vanuit het Rijk.

Recente voorbeelden zijn de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de jeugdzorg. Op deze terreinen:
zijn de begeleiding, ondersteuning en verzorging uit de Awbz overgeheveld naar de Wmo;
is de uitvoering van de Participatiewet (onder andere Wet werk en bijstand en WSW) bij de gemeenten neergelegd;
zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg.

De wijziging in de taakverdeling tussen de overheden vergt forse inspanningen en kennis van de gemeenten. Vooral de sociale diensten van de gemeenten en overige professionals moeten op die veranderingen inspelen.

Als vaste adviseur van de overheid hebben wij waardevolle kennis en aantoonbare ervaring met dit specifieke rechtsgebied.