Onteigening en Wet voorkeursrecht gemeenten

Onteigening en de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) zijn instrumenten die door de overheid kunnen worden ingezet in het kader van de ruimtelijke ontwikkeling. Door deze instrumenten in te zetten, kan de overheid actief sturen op de voorgestane ontwikkeling van  een bedrijventerrein, de herstructurering van een binnenstedelijk gebied of de aanleg van een woonwijk. Ook ten behoeve van de aanleg van een weg kunnen deze instrumenten worden ingezet.

De Wet voorkeursrecht gemeenten maakt het mogelijk om een voorkeursrecht te vestigen op gronden in een gebied, zodat bij een verkoop de gronden eerst aan de gemeente moeten worden aangeboden voor een marktconforme prijs. De vestiging van een voorkeursrecht moet voldoen aan de eisen die de Wet voorkeursrecht gemeenten stelt.
Overheden worden hierin door ons team op deskundige wijze begeleid.

Onteigening vindt plaats op grond van de Onteigeningswet en wordt ingezet als de overheid de grond niet vrijwillig kan verwerven (artikel 17 Onteigeningswet). Daartoe moeten vervolgens een administratieve en gerechtelijke procedure worden doorlopen. Wij kunnen met onze specifieke kennis van de regio en de betrokken partijen en onze ervaring met het voeren van minnelijke onderhandelingen onnodige en langdurige procedures voorkomen.

Uitgangspunt van het onteigeningsrecht is een volledige schadevergoeding als gevolg van de onteigening. Wij zijn deskundig op het terrein van het schadevergoedingsrecht en werken samen met andere specialisten zoals rentmeesters en makelaars. Het opstellen van onafhankelijke en objectieve adviezen, het begeleiden van administratieve onteigeningsprocedures en het voeren van gerechtelijke procedures behoort eveneens tot onze expertise.

Onze specialisten op het vlak van het onteigeningsrecht zijn u gaarne van dienst bij het zoeken van oplossingen, het voeren van minnelijk overleg en – indien nodig – het procederen. Omdat wij ook vaker als derde ex artikel 20 Onteigeningswet of deskundige worden benoemd door de rechtbanken, hebben wij ruime ervaring met onteigeningsprocedures.