Tuchtrecht

Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bewaken.
De tuchtrechter kan – anders dan een klachtencommissie – maatregelen treffen tegen individuele beroepsuitoefenaren.

In Nederland is het Medisch Tuchtcollege aangewezen als de tuchtrechter. Dat college behandelt klachten over de manier waarop artsen en medisch specialisten hun beroep uitoefenen. Naast het Medisch Tuchtcollege bestaat er ook een Centraal Medisch Tuchtcollege in Den Haag. Dat college behandelt de klachten in hoger beroep.

Ons kantoor heeft ruime ervaring met procedures bij het Medisch Tuchtcollege en het Centraal Medisch Tuchtcollege. Die ervaring komt ten goede aan de advisering van zorginstellingen en medische instellingen op het terrein van het tuchtrecht.
Ook het gegeven dat de nodige ervaring is opgedaan met procedures bij de tuchtrechter waarborgt dat wij weten waar wij het over hebben en hoe een zaak moet worden aangepakt.

Het medisch tuchtrecht is breed en omvat tal van behandelingen. Het kan ook gaan om behandelingen die vallen buiten de klinische behandelrelatie tussen medisch professional en patiënt. Uit de praktijk is gebleken dat het dan kan gaan om het onvoldoende bijhouden van patiëntendossiers, het onderhouden van een affectieve relatie met de patiënt of het weigeren om deel te nemen aan een waarnemingsregeling.

Wij richten ons in hoofdzaak op de behartiging van de belangen van medische professionals bij klachtprocedures. Artsen en medisch specialisten kunnen dan ook een beroep doen op onze expertise en ervaring.