Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke ordening gaat over de inrichting van de omgeving. Door middel van onder meer bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen wordt daaraan vorm gegeven.
Veelal spelen ook het onteigeningsrecht, natuurbeschermingsrecht, planschade, nadeelcompensatie, grondexploitatie (anterieure overeenkomsten) en kostenverhaal een belangrijke rol.

Voor het mogelijk maken van woningen, detailhandel, kantoren en bedrijven moeten bestemmingsplannen vaker worden aangepast aan de gewenste plannen of moeten andere besluiten (vrijstellingen en/of ontheffingen) worden genomen. Als specialisten op het terrein van de ruimtelijke ordening weten wij welke weg het beste kan worden behandeld.
Wij werken daarbij veelvuldig samen met gerenommeerde bureaus op het gebied van stedenbouw, wonen, kantoren en detailhandel.

In de bestemmingsplanprocedure spelen vele inhoudelijke aspecten een rol. Het gaat dan om de financiële uitvoerbaarheid van een plan, de mogelijkheid dat sprake is van duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau,  krimp, leegstand, provinciaal beleid (neergelegd in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg en verordeningen) en flora- en faunawetgeving.

Het bestemmingsplan wordt voorbereid conform de regels van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Dat betekent dat zienswijzen kunnen worden ingediend bij de gemeenteraad en beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
De procedure is bij ons in goede handen. Het begeleiden tijdens de procedure, maar ook de vertegenwoordiging bij de Raad van State maken deel uit van onze reguliere werkzaamheden. Dat zijn dikwijls grote projecten.

Het vormgeven van goede bestemmingsplannen die de eindstreep bij de Raad van State halen, vergt veel deskundige kennis en inzicht in (gemeentelijke) processen. Die kennis en inzicht hebben wij in handen. Dat leidt er in de praktijk toe dat grote plannen de eindstreep kunnen halen. Het gewenste resultaat staat daarbij voorop en wordt ook gehaald.

Ruimtelijke ordening is al jaren in beweging en die bewegingen worden door ons nauwlettend gevolgd. Een van de ontwikkelingen is het voornemen van de regering om de ruimtelijke ordening te regelen in een Omgevingswet.

Wij adviseren en procederen op het gehele terrein van de ruimtelijke ordening; zowel in bestemmingsplanprocedures als in handhavingprocedures.