Gezondheidsrecht

Het gezondheidsrecht richt zich onder meer op de rechten van patiënten, de hulpverlener en de kwaliteit van de zorg. Het gaat dan om zorg vanuit medische- en/of zorginstellingen.
Ons kantoor concentreert zich op dit specifieke rechtsgebied.

Verder heeft het gezondheidsrecht raakvlakken met andere rechtsgebieden zoals het strafrecht (gezondheidstrafrecht).

De gezondheidszorg wordt door de Nederlandse overheid gefinancierd. Onder andere op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Andere belangrijke wetten op het terrein van de financiering van de zorg zijn:

  • de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz);
  • de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
  • de Wet tarieven gezondheidszorg (Wtg);
  • de Wet geneesmiddelenprijzen.

 

Om de kwaliteit van de gezondheidszorg te waarborgen, heeft de overheid een aantal specifieke wetten vastgesteld. De belangrijkste wetten zijn:

  • de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG);
  • de Kwaliteitswet zorginstellingen;
  • de Wet klachtrecht cliënten gezondheidszorg;
  • de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO);
  • de Geneesmiddelenwet.

Wij hebben door onze relatie met de zorgsector kennis en ervaring op het gebied van voormelde, specifieke, wet- en regelgeving. Tevens kunnen wij als team adviseren omtrent de complexe vraagstukken in de zorg.

Ook de ethische wetgeving speelt een belangrijke rol in de gezondheidszorg. Die heeft de specifieke aandacht van ons kantoor.

Medische instellingen en zorginstellingen hebben voortdurend van doen met de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa). De NZa is de organisatie die tarieven in de gezondheidszorg vaststelt en toezicht houdt op zorgaanbieders en zorgverzekeraars. De taken van de NZa staan beschreven in de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).

Als kantoor zijn wij gespecialiseerd in de zorg. Wij werken dagelijks intensief samen met de professionals van zorginstellingen en medische instellingen.
De leden van ons team zijn lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht.