Verzekeringsrecht

Wat is verzekeringsrecht?

U gaat er waarschijnlijk van uit dat u goed verzekerd bent tegen de risico’s die u of uw bedrijf kunnen overkomen. De praktijk leert echter dat uw verzekeraar na een calamiteit niet altijd uitkeert en de hand op de beurs houdt. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor de continuïteit van uw onderneming. In dat geval komt het er op aan dat aan de hand van de polisvoorwaarden wordt beoordeeld of het schadevoorval onder de dekking van uw verzekering valt. Waar nodig zal uw verzekeraar ervan moeten worden overtuigd de schade uit te keren onder de polis.

Wij beschikken over de expertise en ervaring om de polisvoorwaarden van uw brand-, opstal- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te beoordelen en uw verzekeraar zo nodig ervan te overtuigen tot uitkering over te gaan. In voorkomende gevallen behartigen wij tevens uw belangen bij een tegen uw verzekeraar of uw verzekeringsadviseur te voeren procedure.

Vanzelfsprekend is voorkomen beter dan genezen en kunnen wij u voorafgaand aan het sluiten van de polis adviseren over de aan u aangeboden polis. Daarbij kunnen door ons onder andere de omvang van de dekking en de toepasselijke uitsluitingen worden beoordeeld, alsmede zaken als eventuele over- of onderverzekering, garanties tegen onderverzekering en alle andere voor u relevante voorwaarden.

Advocaten: