Bewind, Curatele en Mentorschap

Wordt u zelf als familielid of andere belanghebbende geconfronteerd met een situatie waarin een dierbare niet meer in staat is zijn of haar eigen belangen op vermogenrechtelijk en/of immaterieel vlak te behartigen, en wenst u advies over de mogelijkheden die er in dat kader bestaan, dan kunt u bij ons terecht voor deskundige bijstand ter zake.

Afhankelijk van de ernst van de situatie, kunnen wij u adviseren of een bewind, mentorschap of onder curatele stelling het meest geëigend is.
Desgewenst staan wij u ook graag bij als gemachtigde in een eventuele procedure dienaangaande bij de kantonrechter.
Ook als u zelf onder bewind, mentorschap of curatele staat, kunt u bij ons terecht voor juridische bijstand, zowel in het kader van een eventuele procedure over de maatregel die is opgelegd, als in mogelijke geschillen die u met een bewindvoerder, mentor of curator hebt.

Wij begeleiden desgewenst ook bewindvoerders, mentoren en curatoren die advisering wensen over hun rechten en plichten in het kader van hun taakvervulling en over de inhoud hiervan, of over hun relatie tot degene voor wie de maatregel is opgelegd.