Wet Arbeid Vreemdelingen (Wav)

Het karakter van onze samenleving wordt steeds meer internationaal. Dat werkt ook door in de arbeidsmarkt. Werkgevers hebben in toenemende mate behoefte aan het inzetten van buitenlandse werknemers, ofwel, in termen van de toepasselijke regelgeving: vreemdelingen. De regels die bepalen wanneer een werkgever vreemdelingen kan inzetten zijn voor een groot deel neergelegd in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav).

Op hoofdlijnen houdt de Wav in dat werkgevers vrij zijn om vreemdelingen van binnen de EU in te zetten, maar dat werkgevers voor vreemdelingen van buiten de EU een speciale werkvergunning nodig hebben. In de Wav wordt dit aangeduid met het begrip tewerkstellingsvergunning, afgekort: TWV.

In bijzondere gevallen geldt -als uitzondering- dat ook voor werknemers van buiten de EU geen TWV vereist. Denk hierbij -bijvoorbeeld- aan vreemdelingen die beschikken over bepaalde soorten verblijfsvergunningen waarmee zij meteen vrij zijn om hier te werken alsmede aan bepaalde categorieën werkzaamheden waarvoor geen TWV nodig is.

Tegen het laten werken van vreemdelingen zonder TWV, waar een TWV wel is vereist, wordt opgetreden met hoge (bestuurlijke) boetes. Die (bestuurlijke) boetes kunnen worden opgelegd aan de werkgever.

Belangrijk hierbij is dat de Wav uitgaat van een ruim werkgeversbegrip; men is veel sneller werkgever in de zin van de Wav dan in de zin van het arbeidsrecht. Als bepaalde werkzaamheden worden uitbesteed aan een (ander) bedrijf, kan de ook opdrachtgever vaak -naast de werkgever in arbeidsrechtelijke zin- als (beboetbare) werkgever in de zin van de Wav worden aangemerkt.

Wij beschikken over specialistische kennis over de Wav en kunnen u adviseren en begeleiden als het gaat om de (on)mogelijkheden om vreemdelingen arbeid voor u te laten verrichten. Wij kunnen u in voorkomend geval ook begeleiden met het aanvragen van vergunningen of in het geval dat u wordt geconfronteerd met maatregelen (boete) ter zake overtreding van de Wav.