Handelsrecht

Het handelsrecht regelt de rechtsbetrekkingen tussen handelaren (ondernemers), zoals de rechtspositie van de diverse soorten handelaren, de wijze van handel drijven en handelsconflicten.
Er zijn veel wetten en regels die vallen onder het handelsrecht. Daarbij valt te denken aan het vennootschapsrecht en het algemene verbintenissenrecht, maar ook aan de mededingingswet, de auteurswet en de rijksoctrooiwet. Als u als ondernemer zaken doet buiten de landsgrens, dan dragen uw rechtsbetrekkingen een internationaal karakter, waardoor het handelsrecht ook een internationaalrechtelijke dimensie krijgt.

Ons team bestaat uit gespecialiseerde advocaten die ervaring hebben met het adviseren en procederen binnen het brede spectrum van het handelsrecht. Zo kunnen wij u adviseren over verschillende vormen van commerciële contracten, (zoals distributie, agentuur en franchising en koop- en verkoopovereenkomsten) en over alle aspecten die hiermee verband kunnen houden, zoals schadevergoeding bij de niet-nakoming van overeenkomsten, eigendomsvoorbehoud, het recht van reclame, de ontbinding van de overeenkomsten en overmachtvraagstukken. Ook staan wij u bij in geschillen die betrekking hebben op bovenstaande gebieden, zowel in nationale als in internationale procesvoering.