Mededingingsrecht Zorg

De zorgsector heeft steeds vaker van doen met samenwerkingsverbanden tussen zorgaanbieders. Doelstelling is vaker een verbetering van de zorg, kostenbesparing en versterking van de marktpositie.

Niet iedere vorm van samenwerking tussen medische en/of zorginstellingen is toegestaan. Ook de zorgsector is gebonden aan de regels van het mededingingsrecht.
De Mededingingswet vormt hiervoor het wettelijk kader. Kennis van deze wetgeving is geborgd in ons team en dat betekent dat wij kunnen adviseren en procederen op dit specifieke rechtsgebied.

Er geldt onder meer een kartelverbod. Dat houdt in dat afspraken tussen zorg- en/of medische instellingen die ertoe strekken dat een mededinging wordt beperkt, verboden zijn. Er zijn ook uitzonderingen toegestaan (zoals de bagatelbepaling en de zogenaamde groepsvrijstellingen). Wij kennen de regels en kunnen instellingen begeleiden bij het opstellen van samenwerkingsverbanden of fusies.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is belast met het dagelijks toezicht op de naleving van het mededingingsrecht.

Het ACM hanteert regels voor:
+ de gezamenlijke inkoop door zorgverzekeraars;
+ het maken van specialistische afspraken tussen ziekenhuizen;
+ het fuseren van zorginstellingen;
+ de samenwerking tussen zorggroepen.

Kennis van het mededingingsrecht is onontbeerlijk voor professionals en instellingen in de zorg. Die kennis kunnen wij bieden.