Milieurecht

Milieurecht is een specialistisch vakgebied. Bescherming van het milieu als overheidstaak staat in het milieurecht centraal. Milieu is hierbij ruim op te vatten; het milieurecht reguleert de effecten van allerlei activiteiten op de omgeving (mens, dier, plant, lucht, bodem, water).

In het milieurecht gaat het telkens om het vinden van het juiste evenwicht tussen het milieubelang en de andere spelende (meestal bedrijfsmatige, financieel-economische) belangen.

Met deze afweging hebben onze advocaten dagelijks te maken. Veel (ruimtelijke) projecten kunnen alleen tot realisatie en oplevering worden gebracht als de milieuaspecten tijdig en juist worden onderkend en verdisconteerd.

Onze advocaten adviseren marktpartijen en overheden, met de focus op het van de grond krijgen van (ruimtelijke) projecten, waarvan de milieurechtelijke aspecten integraal deel uitmaken. Daarbij is maatwerk essentieel, evenals het voorkomen van problemen. Of het daarbij nu gaat om de wijze waarop een project in overeenstemming kan worden gebracht met de algemene regels van het milieurecht of de wijze waarop een milieuaspect meer specifiek moet worden geregeld via een vergunning.

Naast advisering in het kader van projecten, adviseren wij ook overheden en marktpartijen in individuele (niet van een meeromvattend project deel uitmakende) milieuzaken met betrekking tot bijvoorbeeld vergunningverlening, handhaving, kostenverhaal, aansprakelijkheid en het vormgeven van milieuaspecten in overeenkomsten.