Bestuursrecht

Het bestuursrecht regelt de relatie tussen overheid en burgers. De overheid neemt dagelijks vele besluiten die worden beheerst door het bestuursrecht.

Het bestuursrecht is een breed terrein waar dikwijls diverse overheden bij betrokken zijn (gemeenten, provincies en Rijk).

De overheid is betrokken bij bestemmingsplannen en bij het verlenen van omgevingsvergunningen. Ook handhaving in het geval er sprake is van overtredingen komt veelvuldig voor. Niet alleen handhaving van de openbare orde maar ook van het ruimtelijk bestuursrecht.

Handhaving kan geschieden middels het opleggen van een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang. Een voorbeeld hiervan is het sluiten van inrichtingen (onder meer) vanwege strijd met de Wet milieubeheer. Een ander voorbeeld is het sluiten van coffeeshops wegens overtreding van het zogenaamde Damoclesbeleid.

Verder manifesteert de overheid zich op het gebied van subsidieverlening, de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob), de maatschappelijke zorg (Wet maatschappelijke ondersteuning en het thema decentralisatie) en de sociale zekerheid (denk aan uitkeringen).

Het bestuursrecht is dus een erg breed vakgebied. Ruimtelijke ordening, subsidierecht en het ambtenarenrecht hebben raakvlakken met het bestuursrecht. Maar ook voor andere rechtsgebieden – zoals overheidsaansprakelijkheid – is kennis van het bestuursrecht van belang.

Kennis van en ervaring op het gebied van het vakgebied is voor de advisering van overheden van groot belang. Met name ook vanwege de complexiteit en gevoeligheid van zaken.
Die kennis en ervaring hebben wij in ruime mate.