Sociaal verzekeringsrecht

Sociale zekerheid is een publiek stelsel dat bedoeld is om inkomen en/of verzorging te garanderen. Het gaat dan om situaties waarin personen of gezinnen, tijdelijk of blijvend, niet langer in staat zijn om zelf in voldoende inkomen en/of verzorging te voorzien.

Het gaat veelal om arbeidsongeschiktheid, ziekte of werkloosheid.

Er zijn verschillende sociale verzekeringen die voor de werkgever en werknemer van belang zijn. Het gaat onder meer om de navolgende wetten:

– WIA: deze wet regelt het recht van werknemers op de arbeidsongeschiktheidsuitkering bij een volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid;

– WW: de Werkloosheidswet vormt een verzekering voor werknemers die werkloos worden;

– ZW: de Ziektewet regelt de uitkering van mensen die geen werkgever (meer) hebben;

– WWB: de Wet werk en bijstand regelt de ondersteuning bij arbeidsinschakeling en bijstand voor mensen die weinig of geen ander inkomen hebben.

Ons sociaal verzekeringsrecht speelt een belangrijke rol bij zowel het ambtenaren- als het arbeidsrecht. Op deze rechtsgebieden zijn wij veelvuldig actief. Dat brengt met zich mee dat wij gedegen kennis hebben van het sociaal verzekerings- en het zekerheidsrecht.

Bij ontslag, ziekte of einde dienstverband met wederzijds goedvinden (middels een vaststellingsovereenkomst), zal voortdurend rekening moeten worden gehouden met de specifieke regelgeving. Als specialisten op dit vlak zijn wij uiteraard van alle wettelijke regelingen op de hoogte en kunnen wij u – op maat – adviseren op dit brede vakgebied.

Advocaten: