Ambtenarenrecht

Tot de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) op 1 januari 2020 hadden alle ambtenaren een specifieke, publiekrechtelijke rechtspositie. Zij werden door de overheidswerkgever aangesteld op basis van een eenzijdig aanstellingsbesluit. Het ambtenarenrecht kende dan ook geheel eigen regels en procedures, bijvoorbeeld met betrekking tot ontslag of andere disciplinaire maatregelen. Deze regels en procedures weken af van het reguliere arbeidsrecht dat voor werknemers in het bedrijfsleven van toepassing is.

Als gevolg van de Wnra zijn de verschillen tussen de rechtsposities van ambtenaren en werknemers met een arbeidsovereenkomst grotendeels weggenomen. Het reguliere arbeidsrecht is tegenwoordig ook van toepassing op ambtenaren. De rechtspositionele regelingen zijn vervangen door CAO’s. De status van ambtenaar is echter niet vervallen. Daardoor houden ambtenaren tot op zekere hoogte, bijvoorbeeld met betrekking tot integriteit, toch een bijzondere positie.

In principe zijn de wijzigingen als gevolg van de Wnra van toepassing voor alle medewerkers van overheidswerkgevers. Enkele groepen zijn uitgezonderd van de Wnra. Zij hebben hun publiekrechtelijke rechtspositie behouden. Het gaat daarbij om medewerkers van politie en defensie, rechters en officieren van justitie en politieke ambtsdragers.

Onze arbeidsrechtadvocaten hebben – met name als vaste adviseur van overheidswerkgevers – jarenlange ervaring met het ambtenarenrecht. Daarbij hebben zij veelvuldig geadviseerd met betrekking tot de transitie als gevolg van de Wnra. Zij mogen zich dan ook met recht specialisten op het gebied van ambtenarenrecht noemen.

Advocaten: