Subsidierecht

De overheid verstrekt dagelijks subsidies. Doelstelling hiervan is een bepaalde activiteit te stimuleren. De overheid mag in beginsel alleen subsidies verlenen als daarvoor een wettelijke basis bestaat.

Het verlenen van subsidies kan op verschillende wijzen. Voor een bepaalde activiteit kan een bepaald subsidiebedrag worden toegekend. Er zijn echter ook andere mogelijkheden om subsidie te verlenen. Voorbeelden hiervan zijn het verstrekken van een geldlening met een erg laag rentetarief of het verhuren van een ruimte tegen een niet-marktconforme prijs. Hierbij speelt ook steeds vaker de vraag of sprake is van ongeoorloofde staatssteun. Wij hebben specifieke kennis in huis over de wijze waarop bepaalde activiteiten kunnen worden uitgevoerd en gesubsidieerd. Daarnaast hebben wij door de jaren heen een vaste procespraktijk op het terrein van het subsidierecht opgebouwd.

Het subsidierecht (titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht) is een specifiek rechtsgebied binnen het algemeen bestuursrecht. Er gelden specifieke regels voor onder meer de hoogte van subsidies, de afbouw van subsidies en de terugvordering van ten onrechte door de overheid verleende subsidies. Vaststelling, verlening, terugvordering, het afbouwen en/of de beëindiging van subsidies zijn in de Algemene wet bestuursrecht geregeld en wij kunnen hier op een deskundige wijze over adviseren.

Subsidies worden veelal door de overheid verleend op basis van specifieke gemeentelijke of provinciale subsidieverordeningen. In die verordening worden dan specifieke bepalingen opgenomen omtrent bijvoorbeeld een plafond van een subsidie of de termijn waarbinnen een subsidie kan worden aangevraagd. Het opstellen van subsidieverordeningen behoort tot onze expertise.

Ons kantoor heeft ruime ervaring met het adviseren en procederen op het gebied van subsidies. Wij zijn als team snel inzetbaar en kunnen grondig analyseren. Dat leidt tot gedegen adviezen en proceswerk.